ร้อง ป.ป.ช. เอาผิดรัฐฯ เรื่องสติ๊กเกอร์ Line ,ด้าน รมต.ไอซีทีแจงเหมาะสมแล้ว เล็ง! ทำเพิ่ม

12 values

จากกรณีที่ทางรัฐบาลไทยภายใต้การดำเนินการของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดทำสติ๊กเกอร์ Line ชื่อชุด “ค่านิยม 12 ประการ” และเปิดให้ดาวน์โหลดไปแล้วเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา

สมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ได้เข้ายื่นหนังสือร้องต่อคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือป.ป.ช. ให้ไต่สวน รมต.กระทรวงไอซีที และปลัดกระทรวงไอซีที. และ 5 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ฯที่กำหนดราคากลาง กรณีการจัดทำสติกเกอร์ไลน์ ของกระทรวงไอซีที ที่อาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

[tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]ข้อสังเกต/ความผิด ดังต่อไปนี้[/tab_title][/tabs_head][tab] 

  1. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
  2. การประกาศราคากลางไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกต้องเหมาะสม ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มาตรา 103/7 และมาตราอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีการกำหนดราคากลางที่สูงเกินจริง โดยไม่มีเหตุผลรองรับ
  4. มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในราคาที่สูงเกินความเป็นจริง เกินไปกว่าเอกชนทั่วไป
  5. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ไม่เข้าเงื่อนไขวิธีพิเศษ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ไม่มีเหตุเร่งด่วน โดยเฉพาะไม่เข้าเงื่อนไขตามข้อ 24 และหรือข้อ 107 และข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  6. บริษัทผู้รับจ้างผลิตหรือดำเนินการอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบุคคลในรัฐบาลอันเข้าข่ายความผิดตามระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ.2551 ข้อ 6 (4) และข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง[/tab][/tabs]

ด้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีทีได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้แล้วว่า ราคารวมการจัดทำสติกเกอร์ไลน์ดังกล่าวอยู่ที่ 7.1 ล้านบาท ลดลงจากราคาเดิมที่ 7.8 ล้านบาท ถือเป็นราคาที่ถูกลงและมีความเหมาะสมแล้ว  เพราะการใช้ช่องทางไลน์สามารถเข้าถึงประชาชนได้กว้างขวาง จากสถิติการใช้ไลน์ในประเทศไทยอยู่ที่ 33 ล้านบัญชีผู้ใช้

และยังเปิดเผยต่ออีกว่าขณะนี้กระทรวงไอซีทีอยู่ระหว่างเจรจาเพื่อขอเพิ่มระยะเวลาเป็น 1 ปี(จากเดิมมีเวลาโหลดได้ตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค. 57-28 ม.ค. 58)  ทั้งนี้หากได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชน กระทรวงมีแผนที่จะทำสติกเกอร์ไลน์ในรูปแบบอื่นๆ ต่อไป
 
ที่มา : Nation TV และ Manager