Wiko จัดโปรโมชั่น 4G Double WOW สำหรับลูกค้าที่ซื้อ Ridge Fab 4G และ Highway Star

Wiko จัดโปรโมชั่น 4G Double WOW! สำหรับลูกค้าที่ซื้อโทรศัพท์ Wiko Ridge Fab 4G แลกรับ microSD card Sandisk ultra ความจุ 32 GB และลูกค้าที่ซื้อเครื่อง Wiko Highway Star แลกรับ Strontium USB On-The-Go (OTG) ความจุ 8GB ระหว่างวันที่ 1-30 ก.ค. แลกรับเลย

ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กรกฎาคม 2558 เท่านั้น ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://on.fb.me/1IXi31u

11143344_849402851812024_5438212857018150220_n

ขั้นตอนในการแลกรับของรางวัลในโครงการ 4G Double WOW

 1. สำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่อง RIDGE FAB 4G และ HIGHWAY STAR ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กรกฎาคม 2558 เท่านั้น
 2. ลูกค้าส่งข้อมูลการซื้อและเอกสารดังต่อไปนี้ มาที่ Email: info@wikomobile.co.th
  1. ชื่อ-นามสกุลของลูกค้า และเบอร์ติดต่อ
  2. เลข IMEI 15 หลักของเครื่องที่ซื้อ (ถ้ามี 2 ชุด ให้ส่งมาทั้ง 2 ชุด) ดูได้จากข้างกล่อง ในใบเสร็จ หรือกด *#06# จากแป้นตัวเลข
  3. ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า โดยบริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลให้ทางไปรษณีย์
  4. สำเนาหรือภาพถ่ายใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีที่ระบุรายละเอียดการซื้อเครื่องโดยต้องแสดงรายละเอียดการซื้ออย่างชัดเจน
 3. บริษัทฯ ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลการซื้อว่าถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ (2)
 4. บริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งของสมนาคุณให้กับลูกค้าผ่านทางไปรษณีย์ โดยแบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบแรกสำหรับลูกค้าที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 1- 12 กรกฎาคม 2558 จะจัดส่งวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 และรอบที่ 2 สำหรับลูกค้าที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 13 – 31 กรกฎาคม 2558 และลูกค้าที่ไม่สามารถจัดส่งให้ได้ในรอบแรก จะจัดส่งในวันที่ 5 สิงหาคม 2558
 5. หากเอกสารหรือข้อมูลการซื้อที่ได้รับไม่ชัดเจน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลโดย ติดต่อกลับทางอีเมลหรือโทรศัพท์ที่ลูกค้าแจ้งไว้ในข้อ (2) และหากพบว่าข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเป็นเท็จ บริษัทฯ จะตัดสิทธิ์การแลกรับของสมนาคุณทันที
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสินค้า ราคา และโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับคืนหรือเปลี่ยนแปลงของรางวัล หากของรางวัลนั้นได้จัดส่งตามสถานที่ที่ระบุไว้ และมีการลงลายมือชื่อรับของเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 8. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายจากการจัดส่งหรือการสูญหายอันเนื่องมาจากการให้บริการทางไปรษณีย์