SITI SPU เปิดคลาสเรียนสุดพิเศษ เรียนรู้การบริหารยุคดิจิทัล และเตรียมทักษะให้พร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต กับ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

siti-0.jpg316098206_8702970896394820_4633384220923860516_n-1.jpg

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี และคณบดีกิตติคุณ คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ผศ.ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย คณบดีคณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้การต้อนรับ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารยุคดิจิทัล เพื่อเตรียมทักษะให้พร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต แก่นักศึกษาคณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม SPU ในการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ด้วยคลาสเรียนสุดพิเศษ ณ ห้องออดิทรอเรียม 1 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง