DEPA ผนึก IT SPU เปิดการอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับกำลังคนอาชีวศึกษาในสาขา Internet of Things

1-0.jpgScreen-Shot-2565-10-15-at-09.08.53-1.png

เริ่มต้นขึ้นแล้วสำหรับการฝึกอบรม “โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับกำลังคนอาชีวศึกษาในสาขา Internet of Things” เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน” โดยมี ผศ.ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ,คุณนิติ เมฆหมอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Syn Hub Digi-Tech Community และ ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากำลังคนดิจิทัล ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมและกล่าวเปิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับกำลังคนอาชีวศึกษาฯดังกล่าว อย่างเป็นทางการ ผ่านรูปแบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM ซึ่งมีบุคลากรทางการศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาจากทั่วประเทศ สนใจเข้าร่วมการอบรมอย่างคับคั่งจำนวน 108 คน จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โดยตลอดการอบรม ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน IoT ทั้ง 3 ท่าน จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาทิ ผศ.จิโรจน์ จริตควร หัวหน้าสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,ดร.สุรชัย ทองแก้ว หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และอาจารย์นิมิตร ทักษวิทยาพงศ์ อาจารย์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ IT SPU และ Syn Hub Digi-Tech Community สร้างปรากฎการครั้งสำคัญกับความร่วมมือสร้างบอร์ดอัจฉริยะ Hex-Tech เพื่อใช้ในการอบรมครั้งนี้อีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง