‘เบสท์ โลจิสติกส์’ สนับสนุนผู้พิการเข้าทำงานในองค์กร ร่วมสร้างโอกาสพัฒนาสังคม

3-BEST.jpg

ปัจจุบันผู้พิการในไทยที่อยู่ในวัยทำงานหรือผู้พิการที่มีอายุ 15-59 ปี มีอยู่ราว 8.57 แสนคน แต่เป็นผู้พิการวัยทำงานที่ประกอบอาชีพเพียง 2.12 แสนคนเท่านั้น กรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ประเภทจ้างเหมาบริการ เพื่อเชิญชวนนายจ้าง/สถานประกอบการที่ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามมาตรา 34 ให้สิทธิแก่คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา 35 โดยตั้งเป้าหมายให้คนพิการมีงานและรายได้เพิ่มขึ้นปีละ 20% ภายใน 4 ปี

บริษัท เบสท์ โลติสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ตระหนักถึงปัญหาการหางานที่ยากลำบากของผู้พิการ จึงได้สนับสนุนการรับผู้พิการเข้าทำงานในแบรนด์ธุรกิจของ BEST Express (เบสท์ เอ็กซ์เพรส) ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุด่วนทั่วไทย จำนวน 7 คน โดยเป็นผู้พิการประเภทหูหนวก และใส่ขาเทียม ซึ่งทั้งหมดได้ทำงานในหน่วยงานของฝ่ายปฏิบัติการ (Operation) ทำหน้าที่ในส่วนคัดแยกพัสดุ เช่น คัดแยกสินค้าในส่วนงาน Fast Scan, ยิงบาร์โค๊ด, งานรายงานที่ใช้ Excel, คัดแยกด้วยมือ, คุมเครื่องคัดแยก และงานอื่น ๆ อาทิ งานเย็บกระสอบรวบรวมพัสดุ เป็นต้น

นายเจสัน เชียน ผู้จัดการทั่วไปภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประธานกรรมการ บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เบสท์ โลจิสติกส์ ต้องการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้วยการรับผู้พิการเข้าทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสม ซึ่งทางบริษัทเราสามารถรับผู้พิการได้หลายประเภท เช่น การเคลื่อนไหวผิดปกติ ปากแหว่งเพดานโหว่ หูหนวกเป็นใบ้ ที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี โดยมีค่าแรงขั้นต่ำตามที่กฏหมายกำหนด นอกจากจะทำงานในส่วนแบรนด์ธุรกิจของ BEST Express ในขั้นต้นแล้ว บริษัทฯ ยังมีส่วนงานของแบรนด์ธุรกิจ BEST Supply Chain (เบสท์ ซัพพลาย เชน) ที่มีงานรองรับในส่วนการแพ็คสินค้า การจัดเก็บสินค้าตามหมวดหมู่ การขนย้ายสินค้าขาออก เป็นต้น เพราะเราต้องการช่วยเหลือให้ผู้พิการมีรายได้และทักษะอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองเพื่อสร้างหลักประกันทางสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้”

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: เบสท์ เอ็กซ์เพลส

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง