สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เร่งขับเคลื่อนพัฒนาช่างฝีมือติดตั้งโซลาร์เซลล์

101.jpg

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมกับบริษัท โซล่าร์เซอร์วิส แอนด์ โซลูชั่น จำกัด และภาคีเครือข่ายธุรกิจผู้รับเหมา ผู้ปฏิบัติงานด้านการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ ระดับ 1 จำนวน 27 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทัศนคติ ความรู้ความสามารถ ทักษะฝีมือ ตรงตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ด้านงานติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ ระดับ 1

นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เปิดเผยว่า จากที่รัฐบาลกำหนดยุทธศาสตร์ชาติด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่อง โดยตระหนักถึงคุณภาพของการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ได้กำหนดขอบเขตให้ช่างผู้ติดตั้งจะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ระดับ 1 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ดำเนินงานระหว่างวันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2565 ณ อาคาร 7 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ทั้งนี้ งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท โซล่าร์เซอร์วิส แอนด์ โซลูชั่น จำกัด และภาคีเครือข่ายธุรกิจผู้รับเหมาติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ “เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือของ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนจะขับเคลื่อนภารกิจยกระดับทักษะฝีมือแรงงานตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาล เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของแรงงานในทุกระดับ ด้วยนวัตกรรมผสมผสานเป็นพลังงานทดแทนในอนาคต”

ข่าว : ตรีภพรินทร์ ทาระศักดิ์
ภาพ : ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง