วิทยาลัยการฝึกหัดครู มรภ.พระนคร จัดอบรมผู้กำกับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)

LSpnru01.jpg

         วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ตรง  ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  ฝึกพัฒนาการทางด้านบุคลิกภาพ  การรู้จักปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่น  สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ  และเพื่อให้เป็นไปตามกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับนักศึกษา ตามเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนดตามประกาศคุรุสภา เรื่องการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2557  โดยมีนักศึกษาภาคปกติ  วิทยาลัยการฝึกหัดครู ชั้นปีที่ 2 – 4  จำนวน  250 คน  เข้าร่วมการฝึกอบรม ณ  ค่ายหัตถวุฒิ  ตำบลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  เมื่อวันที่ 7 – 9  พฤษภาคม  ที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: ศูนย์ข้อมูลและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง