วว. ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

LINE_ALBUM_ถวายพระพรองค์ภา_༢༢༡༢༢༠_1-0.jpgLINE_ALBUM_ถวายพระพรองค์ภา_༢༢༡༢༢༠_2-1.jpg

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน มีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป ในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 อาคาร Admin ชั้น 5 วว. เทคโนธานี

คำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวโรกาสที่ทรงพระประชวร
*************************
ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท
ข้าพระพุทธเจ้า นางชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในนามของคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ล้วนมีความเป็นห่วงที่ได้รับทราบว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวร
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อพสกนิกรชาวไทย ผ่านการดำเนินงานด้านต่าง ๆ อาทิ
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ที่เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐ เอกชน และชุมชน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัย และภัยพิบัติที่รุนแรง รวมทั้งพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
โครงการกำลังใจ ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ขาดโอกาสอื่น ๆ ในกระบวนการยุติธรรม อาทิ กลุ่มผู้ต้องขังสตรี กลุ่มเด็กติดผู้ต้องขัง กลุ่มเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดและกลุ่มผู้ขาดโอกาสอื่น ๆ ในกระบวนการยุติธรรม โดยมีเป้าหมายสำคัญในการรณรงค์ให้สังคมไทย เป็นสังคมที่พร้อมจะเป็นกำลังใจ และให้โอกาสแก่บุคคลที่แม้จะก้าวพลาดแต่ก็ได้เรียนรู้ที่จะเริ่มชีวิตใหม่เป็นคนดีของสังคม
อีกทั้งพระองค์ยังมีพระกรุณาธิคุณต่อกระทรวง อว. และ วว. โดยให้ วว.เป็นหนึ่งในหน่วยงานของกระทรวงฯ ที่สนับสนุนการดำเนินงานของ มูลนิธิ ณภาฯ ในพระราชดำริฯ ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจากพืชสมุนไพรไทย เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่เป็น แบรนด์ไทยที่มีเข้มแข็ง ช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ช่วยสร้างทักษะให้กับชุมชนในการพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นสากล
ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งพระสยาม เทวาธิราช ตลอดจนพระบรม เดชานุภาพ แห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ทุกพระองค์ ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลและประทานพรให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า พัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน และขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
**************************

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว. โทร. 0 2577 9360 E-mail : pr@tistr.or.th Line@TISTR IG : tistr_ig

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: กองประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง