มรภ.พระนคร จัดอบรมพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

VSpnru01.jpg

27-29 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อสร้างแกนนำวิศวกรสังคม(แม่ไก่) สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสร้างคนไทยให้มีคุณลักษณะคือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข็มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และเป็นพลเมืองที่ดีมีระเบียบวินัย นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปต่อยอดตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ
การอบรมการพัฒนาทักษะ Soft Skills ดังกล่าว จัดขึ้นในวันที่ 27-29 เมษายน 2565 จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 1 วัน ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานสาขาทุกสาขาวิชา และสโมสรนักศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาประธานสภานักศึกษา นายกองค์การบริหารนักศึกษา และคณะทํางาน จํานวน 80 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานสาขาทุกสาขาวิชา และสโมสรนักศึกษา สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการฝึกหัดครู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน 80 คน รุ่นที่ 3 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทุกหน่วยงานที่ไม่สังกัดคณะ จํานวน 80 คน รวมผู้เข้ารับการอบรมการพัฒนาทักษะ Soft Skills ในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 240 คน โดยมี อาจารย์ ดร. เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวดี จิตรมานะศักดิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และอาจารย์วราวุธ ยอดจันทร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดการอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: ศูนย์ข้อมูลและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง