พัฒนาความรู้ทางวิชาการ! นศ.ป.โท นิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม เข้าศึกษาเรียนรู้สถาบันนิติเวชวิทยา

311407642_10229006641288296_8909226016808794865_n-0.jpg311373309_10229006642448325_3432829296019523513_n-1.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิสิต อินทมาโน ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนาความรู้ทางวิชาการ โครงการศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2565 ด้วยการนำคณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต SPU เข้าศึกษาเรียนรู้และดูงาน เพื่อเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาด้านนิติเวชวิทยา ที่มิใช่มีอยู่เพียงในห้องเรียน หรือตำราเรียน แต่ต้องศึกษาเรียนรู้จากสถานที่จริงประกอบด้วย ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง