นิติฯ ป.เอก SPU ร่วมแสดงความยินดี ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ

-0.jpg312395752_586069266654200_3974821934460494842_n-1.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ เจริญ ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติรัฐกิจและการบริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ เข้ามอบแจกันดอกไม้และร่วมแสดงความยินดี แก่ ดร.วิเชียร ชุบไธสง เนื่องในโอกาสที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกสภาทนายความ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สภาทนายความ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง