ติดอาวุธ! รุกพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ ว.การท่องเที่ยวฯ SPU 3 วิทยาเขต ด้วย Active Learning Strategies

.ท่องเที่ยว.jpg

อาจารย์กิติกุล ปุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ และคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการฝึกอบรมผ่านรูปแบบออนไลน์ หัวข้อ Active Learning Strategies ให้แก่คณาจารย์วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ทั้ง 3 วิทยาเขต (วิทยาเขตบางเขน ,ชลบุรี และขอนแก่น) เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน พร้อมทีมงาน ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning รวมทั้งแนะนำมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ SPU-PSF เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง