จัดเสวนาวิชาการ 1 เดือน RCEP เดินหน้าธุรกิจปี 2022

งานเสวนาสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์ และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร ทางลัดในการเจาะตลาด RCEP (RCEP Marketer) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2565 ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งหวังว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 60 คน จากภาครัฐ และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร ที่สนใจการพัฒนาตลาดเพื่อส่งออกไปยังประเทศสมาชิกความตกลง RCEP มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความตกลง RCEP และสามารถใช้ประโยชน์จากความตกลง RCEP ในการขยายตลาดการส่งออกไปยังประเทศสมาชิกความตกลง RCEP ได้อย่างมีประสิทธิผล และกิจกรรม Open House การฝึกอบรมหลักสูตร ทางลัดในการเจาะตลาด RCEP (RCEP Marketer) รุ่นที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่ QR Code

PR-ITD_RECEP-2022_๒๒๐๑๒๗_3.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: สายยา ชุยแฉะ

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง