Xperia Active ได้รับ Update เป็น Android Ice Cream Sandwich แล้ว!! แต่แค่บางรุ่น

 

มีข่าวดีสำหรับใครที่ใช้ Sony Xperia Active กันอยู่ออกมาแล้วครับ เมื่อ Sony ได้ประกาศ Update สำหรับ Android รุ่นสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบกตัวนี้ออกมาเรียบร้อยแล้ว เพียงแต่ยัง Update ไม่ได้ทุกรุ่นเท่านั้นเอง เรามาลองดูกันดีกว่าครับว่ามีวิธีดูกันอย่างไรว่าเครื่องของเราสามารถ Update ได้หรือไม่!?

การ Update เครื่อง Xperia Active เราสามารถใช้ PC Companion Update กันได้ปกติเลยครับ เพียงแต่ว่ารุ่นที่สามารถ Update ได้นั้นมีเพียงบางรุ่น ซึ่งเราจะต้อลองตรวจสอบกันก่อน

วิธีการตรวจสอบเราสามารถทำได้โดยการปิดเครื่อง และแกะฝาหลังออกมาเพื่อดูเลข 8 หลักภายในเครื่อง ซึ่งจัดรูปแบบอยู่ในรูป XXXX-XXXX ตามรูปข้างล่างนี้เลย (Xperia Active นี้ผลิตออกมาค่อนข้างหลายรุ่นมากครับ)

 

หลังจากได้เลขมาแล้ว เราก็นำเลขมาตรวจสอบตามตารางข้างล่างนี้ เครื่องใครสามารถ Update ได้ ก็จะเจอเลขในนี้ครับ

Service name Sales Item Config released
Xperia active 1253-2209 6/15/2012
Xperia active 1253-2611 6/18/2012
Xperia active 1253-6951 6/15/2012
Xperia active 1253-6954 6/15/2012
Xperia active 1253-7092 6/18/2012
Xperia active 1253-7096 6/15/2012
Xperia active 1253-7098 6/15/2012
Xperia active 1253-7101 6/15/2012
Xperia active 1253-7103 6/15/2012
Xperia active 1253-7104 6/15/2012
Xperia active 1253-7105 6/18/2012
Xperia active 1253-7106 6/18/2012
Xperia active 1253-7113 6/15/2012
Xperia active 1253-7115 6/15/2012
Xperia active 1253-7116 6/15/2012
Xperia active 1253-7126 6/15/2012
Xperia active 1253-7129 6/18/2012
Xperia active 1253-7134 6/18/2012
Xperia active 1253-7135 6/18/2012
Xperia active 1253-7138 6/18/2012
Xperia active 1253-7139 6/18/2012
Xperia active 1253-7140 6/18/2012
Xperia active 1253-7150 6/18/2012
Xperia active 1253-7151 6/18/2012
Xperia active 1253-7152 6/18/2012
Xperia active 1253-7155 6/18/2012
Xperia active 1253-7156 6/18/2012
Xperia active 1253-8003 6/15/2012
Xperia active 1253-8009 6/18/2012
Xperia active 1253-8011 6/18/2012
Xperia active 1253-8111 6/18/2012
Xperia active 1253-8112 6/18/2012
Xperia active 1253-8113 6/18/2012
Xperia active 1253-8114 6/18/2012
Xperia active 1253-8116 6/18/2012
Xperia active 1253-8511 6/18/2012
Xperia active 1253-8654 6/18/2012
Xperia active 1253-8723 6/18/2012
Xperia active 1253-9026 6/18/2012
Xperia active 1253-9491 6/18/2012
Xperia active 1253-9492 6/18/2012
Xperia active 1253-9493 6/18/2012
Xperia active 1253-9974 6/18/2012
Xperia active 1254-1578 6/15/2012
Xperia active 1254-1579 6/15/2012
Xperia active 1254-2684 6/18/2012
Xperia active 1254-4010 6/15/2012
Xperia active 1254-4402 6/18/2012
Xperia active 1255-4349 6/18/2012
Xperia active 1255-8530 6/18/2012
Xperia active 1256-1381 6/18/2012
Xperia active 1262-1007 6/15/2012
Xperia active 1262-1309 6/15/2012
Xperia active 1262-6526 6/18/2012

Ref: sonymobile