TLC SPU เข้าคลินิกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาอาจารย์ IT ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ SPU-PSF

304019477_2553156331490969_7196366144430065529_n-1.jpgtlc-0.jpg

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรเข้าคลินิกแลกปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ (SPU-PSF) ให้กับคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี ผศ.ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ SPU เป็นประธานฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ และเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองของอาจารย์ ณ ห้องประชุมบงกช ชั้น 6 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง