WWF ชงแคมเปญอีโมจิใช้เป็นสัญลักษณ์แทนสัตว์ใกล้สูญพันธุ์

WWF องค์กรพิทักษ์สัตว์ระดับโลก เปิดตัวแคมเปญเพื่อช่วยเหลือสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ 17 ชนิด ในรูปแบบอีโมจิใช้ในโลกออนไลน์