[PR] ซิสโก้เผยรายงานความปลอดภัยประจำปี

รายงานด้านความปลอดภัยของซิสโก้ ประจำปี 2557 (Cisco 2014 Annual Security Report) เปิดเผยว่าภัยคุกคามที่ใช้ประโยชน์จากความไว้ใจในระบบของผู้ใช้ รวมถึง แอพพลิเคชั่น และเครือข่ายส่วนบุคคล มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นจนน่าตกใจ รายงานดังกล่าวระบุว่าปัญหาการขาดแคลนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยเกือบหนึ่งล้านคนทั่วโลกส่งผลกระทบต่อความสามารถขององค์กรในการตรวจสอบและคุ้มครองเครือข่าย ขณะที่จุดอ่อนและภัยคุกคามโดยรวมเพิ่มขึ้น