กรมเจ้าท่า ยกระดับมาตรฐานขนส่งทางน้ำไทยสู่เกณฑ์สากลปรับปรุงกฎหมายเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันการบริการ

“กรมเจ้าท่า” เดินหน้าแผนปรับปรุงกฎหมายการขนส่งทางน้ำ ปี 2566 มุ่งเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีของไทยให้สอดรับกับมาตรฐานสากล สร้างความเชื่อมั่นด้านการขนส่งทางน้ำ รองรับการขยายตัว ทางเศรษฐกิจ… อ่านเพิ่ม