SPU ร่วมหารือ Josai International University มุ่งสร้างหลักสูตรแบบ 2+2 หรือ 3+1 พร้อมปูทาง DEK SPU สู่การปฎิบัติงานประเทศญี่ปุ่น

DSC00248-1.jpg -ม.ศรีปทุม-หารือความร่วมมือ-มหาวิทยาลัยจากเจแปน-0.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ,ดร.ณัฐชัย ศรีเอี่ยม หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ และคณาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นฯ ให้การต้อนรับ Dr.Kenji Sugibayashi อธิการบดี มหาวิทยาลัย Josai International University ประเทศญี่ปุ่น และคณะฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยือนและร่วมประชุมหารือถึงแนวทางในการทำความร่วมมือด้านหลักสูตรร่วมแบบ 2+2 หรือ 3+1 รวมถึงโอกาสการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการส่งนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมเพื่อไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไป ณ ห้องประชุมบุษกร ชั้น 2 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง