SPU ร่วมประชุมปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตจตุจักร

274596-0.jpg

อาจารย์อาทิตย์ เสาธงใหญ่ ผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตจตุจักร ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายพรเลิศ เพ็ญพาส ผู้อำนวยการเขตจตุจักร เป็นประธานการประชุม เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลและปัญหาของแต่ละหน่วยงาน ในการนำมาปรับปรุงแก้ไขและปรับใช้ สำหรับการดูแล แนะนำ นักศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 9 สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง