SPU รับมอบเกียรติบัตร อว. “มหาวิทยาลัย พร้อมให้บริการ DIGITALTRANSCRIPT”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร โชติพกฤษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการ และผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมงานแถลงข่าว “อุดมศึกษาไทย สู่มิติใหม่ไปกับ Digital Transcript” และเข้ารับมอบเกียรติบัตร “มหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมให้บริการ Digital Transcript” จาก ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานในพิธีฯ ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑ อาคารพระจอมเกล้า (ถนนโยธี) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
ทั้งนี้ภายในงาน ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้กล่าวแสดงความยินดี และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “อุดมศึกษาไทย สู่มิติใหม่ไปกับ Digital Transcript” และ ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ หัวข้อ “ก้าวสำคัญของบริการดิจิทัลภาครัฐกับระบบการศึกษาไทย จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ ประธานคณะทำงานกำหนดมาตรฐานการจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล ได้กล่าวถึงความสำเร็จของคณะทำงานกำหนดมาตรฐานการจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) บูรณาการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนำร่อง
สำหรับ Digital transcript เป็นการตอกย้ำการยกระดับการศึกษาไทยในยุค 4.0 เร่งผลักดันประเทศไทยสู่ Digital Transformation อย่างเต็มตัว “โลกการศึกษายุคใหม่เรียนจบแล้วสมัครงานง่าย ต้องใช้ Digital Transcript ลดกระดาษ ประหยัดค่าใช้จ่าย ตรวจสอบง่าย ใช้สมัครงานได้จริง”
ทรานสคริปต์ (Transcript)ในรูปแบบดิจิทัล เป็นความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการ Digital Transcript มี Digital Signature ป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร รับรองเชื่อถือได้

-อ.โอ๊ต-0.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง