SPU จัดตรวจ ATK นักศึกษาและบุคลากร คัดกรองโควิด-19 รองรับการจัดการเรียนการสอนแบบคู่ขนาน (Hybrid)

atk-0.jpg

SPUCARE มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย สำนักงานบุคคล จัดตรวจ ATK สำหรับนักศึกษา และบุคลากร เพื่อคัดกรองการติดเชื้อ COVID-19 รองรับการจัดการเรียนการสอนแบบคู่ขนาน (Hybrid) และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 พร้อมสร้างความมั่นใจก่อนเข้าเรียนและปฎิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง