SPU จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้ คณะครูโรงเรียนบางบัว โครงการการพัฒนาเอกลักษณ์บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เพื่อการสร้างรายได้

LINE_ALBUM_โครงการพี่เลี้ยง-โรงเรียนบางบัว_๒๓๐๕๐_-1.jpg unnamed-file-0.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย คณบดีคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม และในฐานะหัวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน กล่าวเปิดการอบรมและต้อนรับคณะครู จากโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ที่เข้าร่วมการอบรม “โครงการการพัฒนาเอกลักษณ์บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เพื่อการสร้างรายได้ โดยมีอาจารย์พี่เลี้ยงจากคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาจารย์เสริมสิน ไพรินทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และอาจารย์วีรภัทร สุธีรางกูร หัวหน้าสาขาการออกแบบกราฟิก เป็นวิทยากรอบรม โดยมีความร่วมมือจาก คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะดิจิทัลมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมกันโครงการ ณ ห้อง 11-601 ชั้น 6 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้โครงการฯดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน ประจำปี 2566 โดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เพื่อยกระดับพัฒนาการเรียนการสอนในองค์ความรู้ใหม่ สำหรับนำไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักเรียน และขยายองค์ความรู้สู่ชุมชนต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง