SITI SPU GO INTER SINGAPORE

siti-1.jpg301199507_5283449918375313_2132000445199243666_n-0.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีและคณบดีคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำทีมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และทีมโค้ช คณะสหวิทยาการฯ (SITI) เปิดประสบการณ์ บินลัดฟ้าสู่ประเทศสิงคโปร์ เดินหน้าขยายกรอบความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมไปยังต่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้กับนักศึกษา คณะสหวิทยาการฯ ได้ไปเรียนรู้และฝึกงานกับบริษัทในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ และ Start up ที่มีอนาคตไกล เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง