SEEN ม.พะเยา นำนิสิตชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้

y25tnnc1.jpg

ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมนิสิตชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาดูงานการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง ปุ๋ยหมักไส้เดือนดิน ณ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกายภาพ เป็นวิทยากรให้ความรู้ รวมถึงศึกษาดูงานการผลิตจานและกระถางจากใบไม้และเศษวัสดุ ณ ศูนย์วิสาหกิจชุมชนการสร้างป่า สร้างรายได้เพิ่มมูลค่าใบไม้ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยพะเยา

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง