ผลการวิจัยเผยครู-นักเรียนใช้ศักยภาพแท็บเล็ตป.1 แค่ 20%

otpc-2555

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ผลการวิจัยการใช้แท็บเล็ต ป.1 พบว่า ครูและนักเรียนยังคงใช้ศักยภาพเครื่องที่ได้รับแจกประกอบการเรียนการสอนเพียง 20% ผลการวิจัยยังระบุอีกว่า ครูผู้สอนยังไม่สามารถปรับเนื้อหาการเรียนการสอนจากแท็บเล็ตให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่นได้ รวมถึงยังมีข้อกังวลว่าอุปกรณ์ดังกล่าวจะกระตุ้นให้เด็กติดเกมมากขึ้น

ก่อนหน้านี้สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ทำวิจัยผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่ใช้แท็บเล็ตในปี 2554-2555 พบว่า การใช้แท็บเล็ตมีข้อดี คือ เด็กสนุกสนานมีแรงจูงใจในการเรียน สนุกกับการเรียนรู้และมีพัฒนาการทางด้านภาษาอย่างรวดเร็ว โดยสังเกตได้จากผลสัมฤทธิ์ของคะแนนที่สูงขึ้น และช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น

แต่สิ่งที่เป็นปัญหา คือ เนื้อหาในแท็บแล็ตส่วนใหญ่ยังเหมือนในหนังสือเรียน มีปัญหาทางเทคนิค เช่น แบตเตอรี่หมดเร็ว เครื่องร้อน และหลายพื้นที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมถึงครูบางส่วนยังไม่มีแท็บแล็ต และไม่มีทักษะด้านไอทีทำให้ไม่สามารถสอนนักเรียนได้

ที่มา : Post Today และ Manager Online