Lazada

PS128 ประสบความสำเร็จในการปรับพฤติกรรมและอารมณ์ของโรคออทิสติกสเปกตรัม (ASD) ในการทดลองทางคลินิกที่สำคัญสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนที่มีภาวะออทิสติก

ซานดิเอโก, 14 มีนาคม 2567 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — ผลการศึกษาล่าสุดที่ตีพิมพ์ใน งานวิจัยภาวะออทิสติกสเปกตรัม (Research in Autism Spectrum Disorders) เผยวิธีแก้ปัญหาใหม่ล่าสุดสำหรับความผิดปกติทางพัฒนาการทางระบบประสาท นับเป็นการทดลองแบบ double-blinded, randomized, placebo-controlled trial ครั้งแรก ที่มุ่งสำรวจผลกระทบของโพรไบโอติกสายพันธุ์เดียวต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเด็กก่อนวัยเรียนช่วงอายุ 2.5-7 ปี ที่มีอาการออทิสติกสเปกตรัม หรือเอเอสดี (ASD) โดยกำหนดเป้าไปที่การติดต่อสื่อสารกันระหว่างระบบทางเดินอาหารและสมอง (gut-brain axis หรือ GBA) โดยเฉพาะ วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อพิจารณาผลการรักษาด้วยการประเมินโดยใช้แบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับภาวะเอเอสดี อารมณ์ และอาการ ณ เวลาต่าง ๆ ด้วยการทดลองการทำงานของโพรไบโอติกสายพันธุ์แลคโตบาซิลลัส แพลนทารัม พีเอส128 (Lactobacillus plantarum PS128 หรือ PS128)

การทดลองนี้ทดลองกับผู้เข้าร่วม 86 ราย และสุ่มแบ่งกลุ่มในอัตราส่วน 1:1 โดยแบ่งเป็นสองกลุ่ม คือ “กลุ่มผู้ใช้ PS128 ในช่วงแรก” (กลุ่ม E) หรือ “กลุ่มผู้ใช้ PS128 ในช่วงหลัง” (กลุ่ม L) ในช่วงระยะแรก กลุ่ม E ได้รับ PS128 ในขณะที่กลุ่ม L ได้รับยาหลอกเป็นเวลา 2 เดือน ในระยะที่สอง ผู้เข้ารับการทดลองทุกรายได้รับ PS128 เพิ่มอีก 2 เดือน การทดลองนี้พบว่า กลุ่ม E มีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของปัญหาการวิตกกังวล/ซึมเศร้า หลังจากรับประทาน PS128 สองแคปซูลต่อวัน โดยมีจำนวนจุลินทรีย์สุทธิเท่ากับ 6×1010 CFU ต่อสองแคปซูล ในระยะเวลา 2 เดือน
นอกจากนั้น กลุ่ม L ก็พบว่ามีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของปัญหาการวิตกกังวล/ซึมเศร้า หลังจากได้รับ PS128 เป็นเวลา 2 เดือนในระยะที่สองเช่นกัน การค้นพบนี้สนับสนุนแนวคิดที่ว่าการทดลองใช้ PS128 ในปริมาณโดสที่สูงเป็นเวลา 2 เดือน ช่วยปรับปรุงปัญหาการเก็บกดในเด็กเล็กที่มีภาวะเอเอสดี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PS128 ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นไซโคไบโอติกที่มีผลในการปรับสารสื่อประสาท (neurotransmitter modulatory effects) เบเนด ไลฟ์ (Bened Life) เชื่อว่าผลลัพท์เชิงบวกของ PS128 ต่อการบรรเทาอาการที่เกี่ยวข้องกับโรคออทิสติกนั้นเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงการทำงานของสารสื่อประสาท
โดพามีนและเซโรโทนินในสมอง โดยการการศึกษาก่อนหน้านี้ที่แสดงให้เห็นว่า PS128 มีผลต่อการทำงานของโดพามีนและเซโรโทนินในสัตว์ทดลองต่างๆ และยังอาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มากขึ้นด้วยปัจจัยที่เป็นไปได้ด้านอื่นๆ จากความหลากหลายของจุลินทรีย์

การใช้ประโยชน์จาก Gut-Brain Axis (GBA) เพื่อจัดการกับความผิดปกติทางระบบประสาท

การเชื่อมโยงที่ซับซ้อนระหว่างระบบประสาทและระบบทางเดินอาหารที่เรียกว่า GBA ประกอบด้วยการเชื่อมโยงระหว่างระบบประสาทส่วนกลาง (สมอง) ระบบประสาทในลำไส้  และไมโครไบโอมที่อาศัยอยู่ในลำไส้ (ไมโครไบโอต้า) ซึ่งได้รับการกระตุ้นโดยระบบไหลเวียนโลหิต ระบบภูมิคุ้มกัน และเส้นประสาทเวกัส (vagus nerve) การสื่อสารแบบสองทิศทางระหว่างสมองและลำไส้เกิดขึ้นผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงสัญญาณประสาท, ระบบภูมิคุ้มกัน, ฮอร์โมน และสารเมทาบอไลต์ของจุลินทรีย์ เครือข่ายที่ซับซ้อนนี้ช่วยให้เกิดการทำงานร่วมกันแบบไดนามิกระหว่างองค์ประกอบทางระบบประสาทและระบบทางเดินอาหาร

ผู้ที่มีภาวะพัฒนาการทางระบบประสาทบกพร่อง เช่น ภาวะเอเอสดี มักจะมีภาวะความไม่สมดุลของสารสื่อประสาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฮอร์โมนแห่งความสุขอย่างเซโรโทนินหรือโดพามีน ซึ่งอาจเป็นผลจากภาวะลำไส้แปรปรวนหรือความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ การใช้โพรไบโอติกที่ออกฤทธิ์ทางระบบประสาทอย่าง PS128 อาจช่วยจัดการความไม่สมดุลเหล่านี้ได้ การทดลองทางคลินิกก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและวัยรุ่นที่เป็นโรคออทิสติก แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการลดพฤติกรรมทางระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับเอเอสดี ด้วยการใช้ PS128 พร้อมกับการปรับปรุงระดับความวิตกกังวล ความสนใจร่วมกัน และทักษะในการสื่อสาร
การศึกษาอื่นๆ ระบุว่า PS128 สามารถช่วยการบรรเทาอาการที่เกี่ยวข้องกับโรคสมาธิสั้น (ADHD) โดยไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียง ซึ่งแตกต่างกับการใช้ยาของผู้ป่วย ADHD หลายชนิดที่มีผลข้างเคียง แสดงให้เห็นถึงข้อได้เปรียบที่เป็นไปได้ของ PS128 ในการหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว

การลดลงของระดับโดพามีนสัมพันธ์กับการรวมตัวของโปรตีนอัลฟาไซนิวคลิอิน (⍺-synuclein) ของเซลล์ประสาทในสมอง ซึ่งนำไปสู่การพร่องของเซลล์ประสาทที่ผลิตโดพามีน และการเริ่มมีอาการของการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของโรคพาร์กินสัน (PD) นอกจากการรักษาแบบเดิมแล้ว ผู้ป่วยที่เป็นโรคพาร์กินสันยังมีการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากได้รับ PS128 เป็นเวลา 12 สัปดาห์ ซึ่งเห็นได้ชัดว่า PS128 มีความปลอดภัยที่จะใช้รับประทานร่วมกับกลุ่มยาลีโวโดปาหรือยาอื่น ๆ ในปริมาณปกติ

นอกจากนี้ ในการทดลองเบื้องต้นของ PS128 พบว่ามีการบรรเทาความรุนแรงของภาวะซึมเศร้าในกลุ่มบุคคลที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าอย่างมีนัยสำคัญ

การทดลองทางคลินิกที่กำลังดำเนินอยู่ อยู่ระหว่างการศึกษาคุณสมบัติเฉพาะของนิวโรไบโอติก PS128 สำหรับโรคที่มีอาการผิดปกติทางจิต ซึ่งต้องการข้อมูลเชิงลึกเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการมีสุขภาวะทางจิตที่ดีขึ้น

เกี่ยวกับนิวโรไบโอติกส์

นิวโรไบโอติกส์ (หรือไซโคไบโอติกส์) เป็นทางเลือกใหม่และมีความเสี่ยงต่ำเพื่อให้ความช่วยเหลือที่ครอบคลุมสำหรับบุคคลที่มีภาวะบกพร่องทางระบบ
ประสาท เช่น โรคออทิสติกสเปกตรัม (ASD) และโรคพาร์กินสัน (PD) ซึ่งมีความแตกต่างจากโพรไบโอติกทั่วไปที่เน้นไปที่การย่อยอาหารเพียงอย่างเดียว นิวโรไบโอติกส์มีสายพันธุ์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการทำงานของระบบประสาท ที่ช่วยส่งเสริมให้ระบบประสาทมีสุขภาพดียิ่งขึ้น นิวโรไบโอติก พีเอส128 (Neurobiotic PS128) ใช้หลักการทำงานร่วมกันของระบบประสาทและระบบทางเดินอาหาร (Gut-Brain Axis; GBA) เพื่อบรรเทาอาการทางระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอารมณ์ การเคลื่อนไหว การเรียนรู้ ระบบความจำ และการทำงานขั้นสูงของสมอง (cognitive function) PS128 ปลอดภัยสำหรับเป็นอาหารเสริมสุขภาพของมนุษย์ และไม่พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการทดลองใช้ PS128 ในทางคลินิก

เกี่ยวกับเบเนด ไลฟ์

เบเนด ไลฟ์ (Bened Life) ทุ่มเทในการพัฒนาและจัดหาโพรไบโอติกในลำไส้ ที่เกี่ยวข้องกับทำงานร่วมกันของระบบประสาทและระบบทางเดินอาหาร ที่ได้รับการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์และเป็นอาหารเสริมเกรดยา ซึ่งช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตและระบบประสาท
นูรัลลี เมดิคัล โพรไบโอติก (Neuralli Medical Probiotic) มีแลคโตบาซิลลัส แพลนทารัม พีเอส128 (L. plantarum PS128) ในปริมาณที่ใช้ทางคลินิก เป็นผลิตภัณฑ์จากแบรนด์เบเนด ไลฟ์
สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ benedlife.com เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนูรัลลี (Neuralli)

ข้อมูลติดต่อ
ชื่อ: เอวา ลี (Eva Lee)
อีเมล: international@benedlife.com

View original content to download multimedia: Read More