หน้าแรก PR News

[PR] กสทช. สนับสนุนให้ประชาชนเข้าร่วมงาน ITU Telecom World 2013

02 Picture1

กสทช. แจกบัตรให้ประชาชนร่วมงานระดับโลก ITU Telecom World 2013 ที่ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-2 อิมแพค เมืองทองธานี  โดยไม่เสียค่าเข้าชมงาน  100 ท่าน ในวันที่ 20-21 พ.ย. 56 ซึ่งเป็นวันที่เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมงานได้  ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ www.nbtc.go.th ปิดรับสำรองบัตรเข้าชมงาน 18 พ.ย. 56  โดยภายในงานประชาชนจะได้รับชม นิทรรศการล้ำยุครูปแบบ  Interactive& Theater Dome ที่ NBTC Pavilion ภายใต้แนวคิด “Digital Thailand Digital Community”

            นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า กสทช. สนับสนุนให้ประชาชนร่วมงานระดับโลก  ITU Telecom World 2013  ซึ่งจะจัดขึ้นที่ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-2 อิมแพค เมืองทองธานี  โดยเปิดให้ลงทะเบียนสำรองบัตรเข้าชมงานได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 18 พ.ย. 56  ที่เว็บไซต์ของกสทช.  www. nbtc.go.th ซึ่งประชาชนที่สนใจสามารถเลือกวันที่เข้าชมงานได้ 2 วัน ได้แก่วันที่ 20 และ 21 พ.ย. 56  โดยจะแจกโควตาบัตรเข้าชมงาน 100 ท่าน โดยท่านผู้โชคดีจะได้รับการแจ้งกลับทางอีเมล์ที่ระบุไว้ในการสำรองบัตร  

ภายในงาน ITU Telecom World 2013  ผู้ที่ได้รับบัตรเข้าชมงานจะสามารถเข้าชมได้ในทุก Pavilion ในโซนนิทรรศการ ซึ่งประกอบด้วย NBTC  Pavilion จัดแสดงนิทรรศการล้ำยุครูปแบบ  Interactive& Theater Dome  ภายใต้แนวคิด “Digital Thailand Digital Community” นำเสนอให้ผู้เข้าชมเลือกชมเนื้อหาในรูปแบบภาพยนตร์ที่เข้าใจได้ง่ายโดยไม่ต้องสัมผัสหน้าจอ  แบ่งเป็น 3 Dome ได้แก่ Dome 1 : Corporate /NBTC the Supervision of Thai’s Communication  เป็นการแนะนำองค์กรและวิวัฒนาการความก้าวหน้าของการบริหารและจัดสรรคลื่นความถี่ รวมถึงการดำเนินกิจกรรมและโครงการพัฒนาด้านการสื่อสารโทรคมนาคม  และการกระจายเสียง  เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนพื้นที่ชนบท  ทั้งในด้านของการศึกษา  สาธารณสุข สังคม  และความมั่นคงปลอดภัย Dome 2 : Broadcasting /Go Digital Go Thailand  เป็นการแสดงการเปลี่ยนผ่านระบบการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์เป็นระบบดิจิทัล  Dome 3 : Telecommunication /Digital Community for all หรือ Telecommunication service for all  เป็นการนำเสนอมุมมองสำคัญในด้านโทรคมนาคมของประเทศไทย

03 Picture3

พร้อมทั้งนำเสนอความก้าวหน้าของแผนแม่บท USO Zoning Concept ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญคือ  การลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงโทรคมนาคมและสารสนเทศอย่างทั่วถึงครอบคลุมบริการโทรคมนาคม ทางเสียงและข้อมูล ในมิติเชิงพื้นที่และเชิงสังคม รวมถึงการยกระดับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐต่อประชาชนผ่านเครือข่ายโทรคมนาคมความเร็วสูงได้อย่างครบวงจรมากขึ้น โดยในแต่ละวัน NBTC Pavilion ยังได้สร้างสีสันด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสื่อสารไปยังภาคประชาชนที่สนใจเข้าร่วม

ชมงาน อาทิ การแสดงวัฒนธรรมไทยที่ผสมผสานกับความเป็นเทคโนโลยีอย่างลงตัว โดย วงโจงกระเบน และ Apple Girl  และการแสดงศิลปะแบบร่วมสมัย เป็นต้น  นอกจากนี้ผู้เข้าชมงานยังสามารถเข้าเยี่ยมชม Thailand Pavilion  ตลอดจนการเข้าร่วมแสดงนิทรรศการที่น่าสนใจจากต่างประเทศอีกจำนวนมาก ซึ่งผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมงาน และเข้าฟังการสัมมนาสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://world2013.itu.int/

นายฐากร กล่าวว่า  ภายในงานนี้ กสทช.ยังได้จัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “ความท้าทายความปลอดภัยในโลกไร้สายของประชาคมอาเซียน-การปกป้องผู้บริโภค” หรือ Mobile Security Challenges and Policy  in the ASEAN Community : Consumer  Protection Perspectives ในวันพุธที่ 20 พ.ย. นี้ เวลา 16.15-17.45 น. บริเวณ Openspace WS1 อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน ITU Telecom World 2013 โดยภายในงานสัมมนาจะประกอบด้วยผู้นำด้านสื่อสาร โทรคมนาคม และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนและระดับโลก มาร่วมกันระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลในระดับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องผู้บริโภคจากภัยรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลก ไซเบอร์ปัจจุบัน โดยเฉพาะเมื่อภูมิภาคอาเซียนรวมเป็นหนึ่งหลังจากปี 2558 เป็นต้นไป

02 Picture2

ทั้งนี้วิทยากรที่เข้าร่วมสัมมนาเช่น  Dr. Hamadoun I. Toure เลขาธิการสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ,  Mr. Mohd Noor Amin ประธานกลุ่มความร่วมมือพหุภาคีระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านภัยไซเบอร์ Mr. John Young  ผู้อำนวยการ อินโฟคอม ซีเคียวริตี้ แอนด์ แอสชัวรันส์ ประเทศสิงคโปร์  พร้อมได้รับเกียรติจากนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) และ พลอากาศเอกธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. เป็นวิทยากรพิเศษ  ร่วมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทย นางสุรางคนา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ ศ.ดร.จิรยุทธ์ มหัทธนกุล รองอธิการบดี และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ซึ่งผลจากการสัมมนาในครั้งนี้คาดว่าจะมีส่วนสำคัญในการกำหนดแนวทางการปกป้องผู้บริโภคให้มีความปลอดภัยด้านข้อมูลทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคได้ต่อไป

การจัดงาน ITU Telecom World 2013 เป็นความร่วมมือจัดงานระหว่าง กสทช.  ร่วมกับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)  ซึ่งงานจะเริ่มระหว่างวันที่ 19 – 22 พ.ย. 2556 นี้ ที่ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี  ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญที่จะเปิดโอกาสให้คนในวงการสื่อสารโทรคมนาคม จากทั่วโลกได้พบปะสร้างเครือข่ายพันธมิตร และแลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดจนการอภิปรายในเรื่องต่างๆ  รวมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกคนที่ร่วมงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้พบปะกันและตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ  ผู้ที่จะมาร่วมงานดังกล่าวจะมีทั้งผู้นำธุรกิจไอซีทีจากประเทศที่กำลังพัฒนาและพัฒนาแล้ว ผู้เชี่ยวชาญ ผู้กำหนดนโยบาย และผู้บริหารระดับสูงที่มีหน้าที่ตัดสินใจในอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม    ซึ่งนอกจากมีการจัดสัมมนาเชิงวิชาการแล้ว  ภายในงานยังได้จัดแสดงนิทรรศการ และการพบปะกันทางธุรกิจอีกด้วย คาดว่าจะมีกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกประมาณ 20,000 คนเข้าร่วมงาน