[PR] กสทช. ก.ไอซีที และ สสปน. ร่วมเชิญชวนในบูธ Royal Pavilion

เธ˜เน€เธฃเธจ

กสทช. ร่วมกับ ก.ไอซีที และ สสปน. เป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom World 2013 ระหว่างวันที่ 19 – 22 พ.ย. 2556 พร้อมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน Royal Pavilion และโชว์ผลงานวิสัยทัศน์ที่ NBTC Pavilion รวมถึงจัดระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลในระดับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องผู้บริโภคจากภัยรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกไซเบอร์ปัจจุบันในงานสัมมนาวิชาการ “ความท้าทายความปลอดภัยในโลกไร้สายของประชาคมอาเซียน-การปกป้องผู้บริโภค” หรือ Mobile Security Challenges and Policy  in the ASEAN Community : Consumer  Protection Perspectives

พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom World 2013  ด้วยความร่วมมือของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ก.ไอซีที) ในนามของรัฐบาลไทย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เป็นเจ้าภาพจัดงาน ระหว่างวันที่ 19 – 22 พ.ย. 2556   ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ

กสทช. ร่วมสนับสนุนจากจัดงานครั้งนี้ โดยมีส่วนร่วมพร้อมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการจัด Royal Pavilion และโชว์ผลงานวิสัยทัศน์ใน NBTC Pavilion ในส่วนของ Royal Pavilion กสทช. ได้ร่วมนำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การสื่อสารของประเทศไทยตั้งแต่อดีต (สมัยรัชกาลที่ 3) จนถึงปัจจุบัน โดยมีการนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีส่วนในการวางรากฐานการสื่อสารให้กับประเทศไทย และนำเอาการสื่อสารมาพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ กสทช. ยังได้นำอุปกรณ์สื่อสาร วิทยุคมนาคม ที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมอุปกรณ์สื่อสารสมัยโบราณที่หาชมได้ยากมาจัดแสดง ณ Royal Pavilion นี้ด้วย

พล.อ.อ.ธเรศ กล่าวว่า ในส่วนของ NBTC  Pavilion มีการจัดแสดงนิทรรศการล้ำยุครูปแบบ  Interactive& Theater Dome  ภายใต้แนวคิด “Digital Thailand Digital Community”  จัดพื้นที่ออกเป็น 3 Dome ได้แก่ Dome 1 : NBTC Regulate Communications for Thai เป็นการแนะนำองค์กรและวิวัฒนาการความก้าวหน้าของการบริหารและจัดสรรคลื่นความถี่  รวมถึงการดำเนินกิจกรรมและโครงการพัฒนาด้านการสื่อสารโทรคมนาคม  และการกระจายเสียง  เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนพื้นที่ชนบท  ทั้งในด้านของการศึกษา  สาธารณสุข สังคม  และความมั่นคงปลอดภัย Dome 2 : Go Digital Thailand  เป็นการแสดงการเปลี่ยนผ่านระบบการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์เป็นระบบดิจิทัล และ Dome 3 : Telecommunication for Thai เป็นการนำเสนอมุมมองสำคัญในด้านโทรคมนาคมของประเทศไทย

นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอความก้าวหน้าของ แผนแม่บท USO Zoning Concept ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญคือ การลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงโทรคมนาคมและสารสนเทศอย่างทั่วถึง ครอบคลุมบริการโทรคมนาคม ทางเสียงและข้อมูล ในมิติเชิงพื้นที่และเชิงสังคม รวมถึงการยกระดับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐต่อประชาชนผ่านเครือข่ายโทรคมนาคมความเร็วสูงได้อย่างครบวงจรมากขึ้น โดยในแต่ละวัน NBTC Pavilion ยังมีจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสื่อสารไปยังภาคประชาชนที่สนใจเข้าร่วมชมงาน อาทิ การแสดงวัฒนธรรมไทยที่ผสมผสานกับความเป็นเทคโนโลยีอย่างลงตัว โดย วงโจงกระเบน และ Apple Girl  และการแสดงศิลปะแบบร่วมสมัย เป็นต้น

ประธาน กสทช. กล่าวเพิ่มเติมว่า  ในวันพรุ่งนี้ (20 พ.ย. 56) เวลา 16.15-17.45 น. กสทช. กำหนดจัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “ความท้าทายความปลอดภัยในโลกไร้สายของประชาคมอาเซียน-การปกป้องผู้บริโภค” หรือ Mobile Security Challenges and Policy  in the ASEAN Community : Consumer  Protection Perspectives ณ บริเวณ Openspace WS1 อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์ เพื่อให้หน่วยงานกำกับดูแล ผู้นำด้านสื่อสาร โทรคมนาคม และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนและระดับโลก มาร่วมกันระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลในระดับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องผู้บริโภคจากภัยรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกไซเบอร์ปัจจุบัน โดยมีวิทยากรที่เข้าร่วมสัมมนา อาทิ Dr. Hamadoun I. Toure เลขาธิการสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ  Mr. Mohd Noor Amin ประธานกลุ่มความร่วมมือพหุภาคีระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านภัยไซเบอร์ Mr. John Young  ผู้อำนวยการ อินโฟคอม ซีเคียวริตี้ แอนด์ แอสชัวรันส์ ประเทศสิงคโปร์  พร้อมได้รับเกียรติจากนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) และ พลอากาศเอกธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษ  ร่วมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทย คุณสุรางคนา  วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ ศ.ดร.จิรยุทธ์ มหัทธนกุล รองอธิการบดี และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร