[PR] ไมโครซอฟท์ รับรางวัล “องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น”

image003

ภาพจากซ้ายไปขวา: นายฮาเรซ คูบจันดานิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด นางคริสตี้ เคนนี่ย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย นาย เดซาเร็ก เทโส  ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและองค์กรสัมพันธ์  บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และนางสุภารัตน์ จูระมงคล ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม  บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้านำเทคโนโลยีระดับโลกพัฒนาสังคมไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ “We Make 70 Million Lives Better  โดยล่าสุด ได้รับรางวัล “องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น” ประจำปี 2556 หรือ AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition for 2013 จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย จากโครงการ “ไมโครซอฟท์ ยูธสปาร์ค  (YouthSpark) ”  ซึ่งเป็นโครงการที่มีเป้าหมายที่จะเสริมสร้างศักยภาพ (empower) ให้เยาวชน 300 ล้านทั่วโลก รวมถึงเยาวชนไทย โดยสร้างเสริมจินตนาการและการตระหนักถึงศักยภาพของตนเอง ผ่านการเชื่อมต่อกับโอกาสทางการศึกษา การจ้างงาน และความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งในปีนี้  ไมโครซอฟท์ได้รับรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นเป็นเวลาต่อเนื่องถึง 5 ปี และยังคงรักษาระดับ Silver Status ในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นติดต่อกันอย่างน้อย 3 ปี พร้อมกันนี้ ไมโครซอฟท์ ยังได้รับการยกย่องในฐานะพันธมิตรด้านความสร้างสรรค์ (Creative Partnership) ของหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย  สำหรับโครงการส่งเสริมจินตนาการและนวัตกรรม ภายใต้พันธกิจการสร้างพันธมิตรด้านความสร้างสรรค์ระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา

YouthSpark -Innovate for Good 2

ที่ผ่านมา ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ได้รับรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550  ซึ่ง ไมโครซอฟท์ ได้รับรางวัลจาก โครงการ “Microsoft Unlimited Potential – Community Technology Skills Program”   ในปี 2552  ได้รับรางวัลจากโครงการ “MultiPoint Mouse” ภายใต้ โครงการ “Partners in Learning”  ปี 2553 ได้รับรางวัลจากโครงการ “การแข่งขันออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือ Imagine Cup”  ในปี 2554 และปี 2555 ได้รับรางวัลจากโครงการ “แรงงานไทยก้าวไกลด้วยไอที หรือ BETTER”  และในปี 2556 ล่าสุดนี้ ได้รับรางวัลจากโครงการไมโครซอฟท์ ยูธสปาร์ค”

นายแมท แบรดลีย์ ประธานหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ได้กล่าวแสดงความยินดีกับ ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) กับความสำเร็จของโครงการเพื่อสังคมต่างๆ จนได้รับรางวัลสุดยอดความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วนร่วมกับชุมชนเป็นครั้งที่ 6 และต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 5 กล่าวเสริมว่า “นับตั้งแต่หอการค้าอเมริกันในประเทศไทยได้เริ่มมอบรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นนั้น คณะกรรมการผู้ตัดสินได้พิจารณาแล้วว่า บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการศึกษา โดยอาศัยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านไอทีระดับโลกผ่านโครงการเพื่อสังคมต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับสังคมไทยโดยรวมมาอย่างต่อเนื่อง”

นายฮาเรซ คูบจันดานิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า  “ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ We make 70 Million Lives Better ซึ่งให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการตอบแทนสังคมผ่านโครงการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 20 ปีในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เราเชื่อว่า “ไอที” เป็นเครื่องมือสำคัญต่อการเจริญเติบโตแบบบูรณาการ ดังนั้นการขยายโอกาสการเข้าถึงไอที เทคโนโลยี และทักษะที่เกี่ยวข้อง ให้กับคนไทยกว่า 70 ล้านคน จะสามารถยกระดับความเป็นอยู่และพัฒนาสังคมไทยโดยรวมให้ดียิ่งขึ้น สำหรับโครงการ “YouthSpark” เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการทำงานให้กับเยาวชน ผ่านโครงการย่อยหลายโครงการที่ทำร่วมกับองค์กรพันธมิตรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การเพิ่มศักยภาพ สร้างจินตนาการความสร้างสรรค์ และการสร้างความตระหนักถึงโอกาสการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้เยาวชนเหล่านั้นมีและตระหนักถึงศักยภาพสูงสุดของตนเองในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้กับตนเองและสังคม”

Whee-go-round & Microsoft Student Partners

เพื่อสานต่อความมุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาสและพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน ไมโครซอฟท์ มีโครงการเพื่อสังคมที่ออกแบบมาเพื่อสร้างโอกาสในแนวกว้างให้กับคนหลายกลุ่มในสังคม ไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไร (เอ็นจีโอ) ชุมชน ครู แรงงาน หรือเยาวชน อาทิ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ไอทีในชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์และนครราชสีมา สำหรับกลุ่มเอ็นจีโอ โครงการ Partners in Learning ที่ได้ดำเนินงานมายาวนานกว่า 10 ปี ในประเทศไทย เพื่อสร้างเครือข่ายครูที่มีทักษะและความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาไทย ผ่านการถ่ายทอดศักยภาพและทักษะของตนให้แก่ครูและนักเรียนหลังได้รับการฝึกอบรม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการอบรมให้กับบุคลากรผู้ฝึกของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเสริมศักยภาพด้านไอทีและสามารถขยายผลให้กับแรงงานระดับท้องถิ่นทั่วประเทศได้โดยตรง สำหรับกลุ่มเยาวชน ไมโครซอฟท์ได้จัดการแข่งขัน Imagine Cup ซึ่งเป็นการแข่งขันออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงศักยภาพและทักษะทางด้านไอทีทั้งในระดับประเทศและระดับโลก และล่าสุด Microsoft YouthSpark ที่ได้รับรางวัลสุดยอดความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วนร่วมกับชุมชนในปีนี้ เป็นโครงการที่สนับสนุนเยาวชนอายุระหว่าง 16-25 ปี โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถผ่านการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที การสร้างสรรค์นวัตกรรม และการเพิ่มทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอี

โครงการเพื่อสังคมของไมโครซอฟท์ เน้นการสร้างการเติบโตอย่างรอบด้าน เพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว อีกทั้งเปิดโอกาสให้พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วม  มีการถ่ายทอดความรู้และแนวทางการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับสังคมไทย