[PR] กสิกรไทย เปิดให้ดาวน์โหลดฟรี 4 เครื่องมือการเงิน สร้างความมั่งคั่ง

K-ExpertPrograms_icon

ธนาคารกสิกรไทยเปิดตัว 4 เครื่องมือสร้างความมั่งคั่งจาก K-Expert เพื่อช่วยในการควบคุมและบริหารจัดการเงินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เปิดใหบริการดาวน์โหลดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย

  • K-Expert Saving Memo บันทึกเงินออมในรูปแบบ Excel จุดสำคัญที่จะช่วยสร้างวินัยในการออม ทำให้รู้ถึงแหล่งที่มาของรายได้ ค่าใช้จ่ายประจำวัน และค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นต่างๆ
  • K-Expert Saving Memo Online บันทึกเงินออมในรูปแบบโปรแกรมออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำบันทึกรายรับ-รายจ่าย โดยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถทำบันทึกรับ-จ่ายได้
  • K-Expert Cash Flow Memo ตัวช่วยสำหรับการจัดการกระแสเงินสดรับ-จ่ายอย่างเป็นระบบสำหรับผู้ที่มีรายได้เสริม หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ
  • K-Expert Wealth Diary ตัวช่วยจดบันทึกทรัพย์สิน และรายละเอียดทางการเงินและการลงทุน ช่วยให้รู้ว่าเงินที่เก็บออมหรือลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดบ้าง พร้อมเกร็ดความรู้ในการบริหารและจัดการเงินจาก K-Expert

เริ่มต้นบันทึกสร้างความมั่งคั่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ดาวน์โหลดฟรีทั้ง 4 เครื่องมือ ได้ที่ www.askKBank.com/K-Expert หรือสนใจปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล (K-Expert) ได้ที่ K-Expert@kasikornbank.com และติดตามข่าวสารการเงินได้ที่ Twitter@KBank_Expert