หน้าแรก PR News

[PR] เอเชียซอฟท์ แจ้งผลประกอบการปี 2559

นายปราโมทย์  สุดจิตพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า งบการเงินรวมของบริษัทฯ ในไตรมาส 4 ของปี 2559 มีผลขาดทุน 66.9 ล้านบาท ขาดทุนน้อยกว่าไตรมาส 4 ของปี 2558 จำนวน 210.5 ล้านบาท คิดเป็น 75.9% และเมื่อเปรียบเทียบผลขาดทุนของปี 2559 และปี 2558 ซึ่งมีผลขาดทุน 216.7 ล้านบาท และ 475.1 ล้านบาทตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 54.4%  สะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ที่ดีขึ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ตัวเลขผลประกอบการของบริษัทฯ ในต่างประเทศมีการเติบโตมากขึ้น ทั้งตัวเลขรายได้และยอดผู้เล่น เป็นผลมาจากการเปิดให้บริการเกมในประเทศนั้นๆ ได้รับความนิยม ซึ่งส่งผลให้ภาพรวมของบริษัทฯ ดีขึ้น

                                                                    ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม)
งบการเงินรวม ไตรมาส 4 59   ไตรมาส 4 58   เพิ่ม/ลด
  (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
 รายได้จากการขายและบริการ 236.0 100.0% 186.8 100.0% 26.3%
 ต้นทุนขาย (167.1) (70.8%) (70.9) (38.0%) 135.7%
 ค่าใช้จ่ายในการขาย (18.9) (8.0%) (34.6) (18.5%) (45.4%)
 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

รายการพิเศษ

(31.5)

(54.2)

(13.3%)

(23.0%)

(131.4)

(265.1)

(70.3%)

(141.9%)

(76.0%)

(79.6%)

 กำไรสุทธิ (66.9) (28.3%) (277.4) (148.5%) 75.9%

 

                                                                              มกราคม – ธันวาคม
งบการเงินรวม ม.ค. – ธ.ค. 59   ม.ค. – ธ.ค. 58   เพิ่ม/ลด
  (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
 รายได้จากการขายและบริการ 861.3 100.0% 860.5 100.0% 0.1%
 ต้นทุนขาย (648.8) (75.3%) (637.4) (74.1%) 1.8%
 ค่าใช้จ่ายในการขาย (108.5) (12.6%) (97.9) (11.4%) 10.8%
 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

รายการพิเศษ

(185.0)

(86.8)

(21.5%)

(10.1%)

(323.1)

(360.8)

(37.5%)

(41.9)

(42.7%)

(75.9%)

 กำไรสุทธิ (216.7) (25.2%) (475.1) (55.2%) (54.4%)

สำหรับแนวทางในปี 2560 นี้  บริษัทฯ มุ่งเน้นการกลับมาสร้างผลกำไร  โดยโฟกัสในการเปลี่ยนรูปแบบโมเดลทางธุรกิจใหม่กับผู้พัฒนาเกม  เพื่อเป็นการลดต้นทุนการลงทุน และลดความเสี่ยงต่างๆ ในการเปิดให้บริการเกมใหม่  นอกเหนือจากในปีที่ผ่านมา ที่มุ่งการจัดการโครงสร้างต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ จัดการรายการพิเศษที่เกี่ยวกับการด้อยค่าลิขสิทธิ์ที่ไม่ก่อเกิดรายได้เกือบทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน

นอกจากนี้ จากการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ (27 ก.พ. 2560) ได้มีมติอนุมัติรายการดังต่อไปนี้เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

  • มติอนุมัติการปรับลดผลขาดทุนสะสมด้วยเงินสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น ส่งผลให้ขาดทุนสะสมในงบการเงินรวมจากยอด 1,122,011,111 บาท เป็น 293,577,355 บาทและในงบการเงินเฉพาะกิจการจากขาดทุนสะสม 1,173,650,546 เป็น 345,216,790 บาท เพื่อรองรับผลประกอบการที่คาดว่าจะดีขึ้นในปีนี้
  • มติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 4 หุ้นเก่าต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในราคาใช้สิทธิ์ 2 บาท (Exercise Price) มีอายุ 3 ปี สามารถใช้สิทธิ์ได้ทุก 6 เดือน

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า  ด้วยแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน จะส่งผลให้ภาพรวมของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งในแง่ของผลประกอบการที่เติบโตขึ้นตามเป้าหมายทีวางไว้ ทำให้มีประสิทธิภาพในด้านการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  นายปราโมทย์ กล่าวเสริม