Lazada

[PR] ซิป้าแถลงผลการสำรวจการใช้ซอฟต์แวร์

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b9%88

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA  แถลงผลการสำรวจการใช้ซอฟต์แวร์ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ ประจำปี 2559 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ

            นางสุวิมล เทวะศิลชัยกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ  กล่าวถึง

วัตถุประสงค์ของการสำรวจ ว่าเพื่อศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพและความต้องการใช้ซอฟต์แวร์ ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพ และนอกจากนี้ยังใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานนำไปสู่การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลต่อไป

 สำหรับผลการสำรวจพบว่า ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ จำนวนกว่าร้อยละ 94 เป็นกิจการขนาดเล็ก และมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านไอที เพียงร้อยละ 25 และบุคลากรดังกล่าวทำหน้าที่เฉพาะในการดูแลเรื่องการใช้ซอฟต์แวร์ เพียงร้อยละ 4.5 และ 10.5 ตามลำดับ ซึ่งสะท้อนถึงปัญหาด้านบุคลากรที่ขาดความชำนาญในการใช้งานซอฟต์แวร์ และไม่มีเจ้าหน้าที่ด้าน IT ของบริษัทโดยเฉพาะ

นอกจากนี้พบว่า ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ ที่มีการใช้ซอฟต์แวร์ร้อยละ 79 และ 78 มาจากการซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูป จึงทำให้เกิดปัญหาการใช้งานที่มักไม่ตรงกับความต้องการของธุรกิจ แต่ทั้งนี้ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวมีการจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้เองภายในองค์กร เพียงร้อยละ 4.7 ในขณะที่ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ มีการจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้เองภายในองค์กร ถึงร้อยละ 16

%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%a5-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a5-%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87

นางสุวิมล กล่าวว่า ประเด็นสำคัญที่สุดที่ช่วยผลักดันกิจการในธุรกิจท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ให้มีการใช้ระบบซอฟต์แวร์หรือใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มขึ้นในอนาคต คือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ต้องง่ายไม่ซับซ้อน ซึ่งจะช่วยในการผลักดันผู้ประกอบกิจการให้หันมาใช้ซอฟต์แวร์ในการดำเนินกิจการ หรือใช้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต  รองลงมา คือ ฟังก์ชันของซอฟต์แวร์ต้องมีครบทุกความต้องการของกิจการและเหมาะสมกับขนาดของกิจการ

สรุปได้ว่าจากปัญหาในการใช้ซอฟแวร์ในภาคอุตสาหกรรมและความต้องการของสถานประกอบการนั้น สามารถกำหนดแนวทางเบื้องต้นเพื่อส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ในการเพิ่มความสามารถสำหรับดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม  โดยการที่หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ควรมีมาตรการเพื่อเร่งให้เกิดการใช้และสร้างความตระหนักหรือการให้ความสำคัญต่อการใช้ระบบซอฟต์แวร์ในการดำเนินธุรกิจ

img_2962

นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐทั้งหน่วยงานนโยบายด้าน DE และหน่วยงานเฉพาะทางด้านธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจโลจิสติกส์ จัดอบรมสัมมนาการใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการและซอฟต์แวร์เฉพาะทางให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม รวมทั้งออกมาตราการส่งเสริมการใช้โดยให้ได้รับสิทธิ์การลดหย่อนภาษี จากการซื้อระบบซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดย Software House สัญชาติไทย