หน้าแรก PR News

[PR] ซิป้าเปิดตัวการ์ตูนแอนิเมชันชุด “เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร”

เมื่อเร็วๆ นี้ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี (ที่4จากซ้าย) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจละสังคม (ดีอี) (ที่5จากซ้าย) นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม (ที่3จากซ้าย) ร่วมด้วยคณะผู้บริหารจากหน่วยงานสำคัญที่ให้การสนับสนุน อาทิ นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ( ที่2จากซ้าย) พลเอก โสภณ เวคะวากยานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวรื (ที่7จากซ้าย) นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์ ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ( ที่1จากซ้าย) นายนิธิพัฒน์ สมสมาน นายกสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตรอ์กราฟิกส์ไทย (TACGA) (ที่6จากซ้าย) ร่วมให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดตัวผลงานการ์ตูนแอนิเมชันชุด “เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร” พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งจัดทำจำนวน 30 ตอน เพื่อเผยแผ่หลักธรรม ความดี มีคุณธรรม และจริยธรรม ในรูปแบบสื่อดิจิทัลที่น่าสนใจและเข้าใจได้ง่าย ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ภายใต้การสนับสนุนการผลิตโดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวรแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ร่วมกับวัดบวรนิเวศวิหาร ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ