เผยโฉมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีทีคนใหม่ นายพรชัย รุจิประภา

วันนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศวันที่ 28 สิงหาคม 2557 และตอนนี้เราก็ได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือกระทรวงไอซีที เรียบร้อยแล้ว นั่นก็คือ นายพรชัย รุจิประภา ครับ

สำหรับประวัติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีทีคนใหม่นั้นมีดังนี้

 • ปี 2549 – เคยเป็นกรรมการบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2251 – เคยเป็นประธานกรรมการ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2552 – เคยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรงพลังงาน (สมัยนายกฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
 • ปี 2557 – ลาออกจากการเป็นกรรมการ ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการลงทุนของเอ็กโก้ (ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม)
 • อดีตปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลายรัฐบาล นอกจากนี้ยังเคยนั่งบอร์ดของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด 42 ตำแหน่ง และยังเคยเป็นกรรมการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, กรรมการ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงพลังงาน สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

ประวัติการศึกษาของ นายพรชัย รุจิประภา

 • จบการศึกษาปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาเกษตรศาสตร์
 • จบการศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก สาขา Regional Economics จาก University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา
 • จบการศึกษาปริญญาโท สาขารัฐศาสนศาสตร์ จาก NIDA
 • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 41 (วปอ. 41)
 • จบหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชนรุ่น 11 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • จบหลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริมสถานบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2549

6-2011072893311Q8

image credit: bsnnews.com

ประยุทธ์ 1

ประยุทธ์ 1(1)

image credit : Thai News Today

 

ที่มา Manager OnlineThai News Today