MSIT SPU! ขอเชิญร่วมฟัง “การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่องค์กรดิจิทัลในยุค Data is the KING”

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ ผ่านรูปแบบ Online ผ่าน ZOOM
หัวข้อ ” การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่องค์กรดิจิทัลในยุค Data is the KING ”
บรรยายโดย คุณไอรดา เหลืองวิไล
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล
ในวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564
เวลา 13.00-16.00 น.
Online ผ่าน ZOOM
https://zoom.us/j/92262640581

800.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง