IT SPU เดินหน้าเฟ้นเด็กเก่ง มอบทุนการศึกษาเรียนต่อ ป.ตรี 50 ทุน

อาจารย์อิศรา นาคะวิสุทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เดินทางเข้าให้คำแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา พร้อมเข้าสัมภาษณ์คัดเลือกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) เพื่อเข้ารับทุนการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 50 ทุน ณ หอประชุม โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้

-0.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง