[PR] อินเทลร่วมสนับสนุนการประมูล 3G เพื่อประเทศไทยก้าวหน้า

บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอร่วมสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับทั้งภาครัฐบาลและภาคประชาชนที่กำลังจะมีการพัฒนาระบบการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยทางอินเทลหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานประมูลใบอนุญาต 3G คลื่นความถี่ 2.1 GHZ ที่กำลังดำเนินการอยู่จะประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายดังที่ทุกฝ่ายตั้งใจ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อินเทลได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนในการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการใช้เทคโนโลยีระบบ 3G อย่างเต็มรูปแบบในประเทศไทย เพราะระบบดังกล่าวจะส่งผลดีนานาประการต่อภาพรวมของภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ทั้งยังเป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอซีที) ของประเทศไทยให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ มูลค่าการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การจ้างงานและผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นการพัฒนาระบบการสื่อสารยังช่วยขยายโอกาสทางการศึกษา การยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาทางการแพทย์และสาธารณสุข และอีกมากมายรวมถึงการเตรียมพร้อมสำหรับการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อีกด้วย

ความสำเร็จจากการประมูล 3G ในครั้งนี้ จะช่วยยกระดับการเชื่อมต่อและเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งผลดีต่อโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคมอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการสนับสนุนด้านการศึกษา อาทิโครงการศูนย์ไอซีทีในถิ่นทุรกันดารของรัฐฯ โครงการ Intel Easy Steps ที่อินเทลได้ริเริ่มและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างอินเทลและหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้แก่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับประชาชนที่ยังขาดทักษะและความรู้ และเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ทั้งนี้ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติในปีพ.ศ.2554* ระบุว่า อัตราการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับครัวเรือนของประเทศไทยมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 32 เท่านั้น และแม้ว่าสัดส่วนดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็ตาม แต่ช่องว่างของการเข้าถึงเทคโนโลยีของประชาชนที่อยู่ในเขตเมืองและเขตชนบทยังห่างกันอย่างเห็นได้ชัด

อินเทลยังมีความเห็นว่า รัฐบาลควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบและเครือข่ายโทรคมนาคมในลำดับแรกๆ ซึ่งไม่เพียงแต่เทคโนโลยีระบบ 3G เท่านั้น หากแต่ยังรวมไปถึงระบบบรอดแบรนด์ทั้งหมด ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจมวลรวมของประเทศ “บริษัทฯ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสำหรับการเริ่มต้นอย่างเป็นรูปธรรม และแสดงความยินดีล่วงหน้ากับความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นจากการประมูลใบอนุญาต 3G ในครั้งนี้ โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นว่านี่เป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งของประเทศไทย เพื่อยกระดับความสามารถทางการแข่งขันในหลายๆ ด้าน และหวังว่าภาครัฐจะยังคงสานต่อและสนับสนุนนโยบายต่างๆ ด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องต่อไป” นายเอกรัศมิ์ อวยสินประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว