DEKNITI SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในยุค ๕ G” กับโครงการ “ไกล่เกลี่ยทั่วไทย ร่วมใจสานสันติ” ๒๕๖๖ โดย ศาลแขวงพระนครเหนือ

xd-ส่งข่าว-นิติ-0.jpg 357089259_596801345915137_2712904134751117177_n-1.jpg

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (LAW) ร่วมกับ ศาลแขวงพระนครเหนือ จัดกิจกรรมโครงการ “ไกล่เกลี่ยทั่วไทย ร่วมใจสานสันติ” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากท่านบัญชา สุวรรณน้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ในการนี้ อาจารย์กุศล สังขนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย กล่าวให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่ นางศิริ เด่นเจริญ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครเหนือ และผู้แทนศาลแขวงพระนครเหนือ
จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจียมจิต สุวรรณน้อย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับ ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายขจร เลิศสกุลพาณิช ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงพระนครเหนือ ,นายจำรัส กลิ่นหอม ผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงพระนครเหนือ และนางวัชรินทร์ อัศววัลลภ ผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงพระนครเหนือ ร่วมบรรยายในหัวข้อ “ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในยุค ๕ G” แก่นักศึกษานิติศาสตร์ SPU เพื่อเพิ่มเติมความรู้ และเทคนิคในกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อนำไปปรับใช้ในสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมตอบคำถาม แจกของรางวัล ณ Exshibition Hall โซน A ชั้น ๑ อาคาร ๑๑ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บาเขน) เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง