DEK ว.การท่องเที่ยวและการบริการ SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โครงการ CoTH Talk …พัฒนาแนวคิดให้เติบโตแบบผู้ประกอบการ

OK-ปก-วทบ-0.jpg LINE_ALBUM_CoTH-Talk-พัฒนาแนวคิดให้เติบโตแบบผู้ประกอบ_17-1.jpg

อาจารย์วรวลัญช์ ธนัชปิยะธันย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โครงการ CoTH Talk : พัฒนาแนวคิดให้เติบโตแบบผู้ประกอบการ (Think Like an Entrepreneur: The Key to Business Success from Idea to Business) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในรายวิชาการจัดการบริการสายการบินต้นทุนต่ำ (ALB233) โดยมี ผศ.ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน
ทั้งนี้ภายในงาน ได้จัดให้มีการแสดงผลงานการประกวดผลิตภัณฑ์จากความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษากลุ่มต่างๆ พร้อมทั้งมีการบรรยายพิเศษจากวิทยากร 3 ท่าน อาทิ คุณเอกชัย ตั้งรัตนาวลี Managing Director, CP Seeding Social Impact & Vice President CP Group รองประธานกรรมการ สำนักประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณท์,คุณฐิติพร สุนทรชื่น Global Business Manager, CP Seeding Social Impact, CPG และคุณเศรษฐีอร รื่นเริง ลูกเรือสายการบิน Thai Air Asia มาร่วมถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์ตรงพร้อมคำแนะนำแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้นำไอเดียและความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาและต่อยอดธุรกิจในอนาคต ณ เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ Zone A ชั้น 1 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง