DEK บัญชีดิจิทัล SPU ชวนฟัง! “เรียนบัญชีกับเทคโนโลยีดิจิทัล” ผ่าน LIVE สด ทาง Facebook เพจ

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง
ด้วยการจัดเสวนา ออนไลน์ ผ่าน LIVE สด ทาง Facebook เพจ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ในหัวข้อ “เรียนบัญชีกับเทคโนโลยีดิจิทัล”
โดย ทีมนักศึกษาบัญชีดิจิทัล SPU
นางสาวอริษา บัวทอง ,นางสาวมาติกา เรืองอ่อน ,นางสาวอภิสรา สังมิ ,นางสาวโยษิตา สุคำ
และ นายวัชระ สุวรรณศรี
ดำเนินรายการโดย อาจารย์กิตติยา จิตต์อาจหาญ อาจารย์คณะบัญชี SPU
ในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 19.00-20.00 น.
LIVE สด ทาง FB เพจ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง