DEK บริหารธุรกิจ SPU เข้าศึกษาดูงาน บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจเพื่อชุมชน จำกัด เรียนรู้มุ่งสู่การประกอบธุรกิจ

-0.jpg07-1.jpg

ตอกย้ำ! การเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ดร.มุกดาฉาย แสนเมือง หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำทีมนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ SPU เข้าศึกษาดูงาน บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจเพื่อชุมชน จำกัด (บริษัทต้นแบบของการทำธุรกิจเพื่อสังคม Social Enterprise) โดยมี คุณพฤติ เกิดชูชื่น กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ให้กับนักศึกษา เพื่อจะได้ทราบถึงความเป็นมา และแนวคิดของการประกอบธุรกิจที่คำนึงถึงสังคมที่ให้ความสำคัญกับการทำเกษตรแบบอินทรีย์และสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากผลิตภัณฑ์ที่ธุรกิจพัฒนาขึ้น โดยเน้นการผลิตนมอินทรีย์ที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติอร่อยอุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารครบถ้วนและปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมถึงการให้ความสำคัญกับการบริหารคนและทีมงาน รวมไปถึงเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตนมออแกนิควัตถุดิบที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของธุรกิจในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและก้าวสู่ Circular Economy อย่างเต็มรูปแบบ ณ บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจเพื่อชุมชน จำกัด อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง