3 นศ. เก่ง! ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ม.ศรีปทุม เข้ารับโอวาทอธิการบดี GO INTER เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ไทยมา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยาสุมาสา โมริ ที่ปรึกษาหลักสูตร AJLS ในฐานะผู้ดูแลนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน นำนางสาวนภัสสร โดยเจริญ, นางสาวศิริลักษณ์ สุภาพ และ นายฟุรซาน มีสาดามะ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 3 คน เข้าพบปะพูดคุยและรับโอวาทจาก ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ก่อนเดินทางเพื่อไปศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ในฐานะนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนของ SPU กับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น 2 แห่ง อาทิ Sugiyama Jogakuen University และ Yamanashi Gakuin University (ซี่งเป็นสถาบันคู่สัญญา) ระยะเวลา 2 เดือน โดยมี ดร.วิลาสินี ดาราฉาย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ,ดร.ณัฐชัย ศรีเอี่ยม หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจและอาจารย์ Aki TAKAHASHI อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องบุษกร ชั้น 2 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้
#SPU #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #คณะศิลปศาสตร์SPU #สาขาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร

301390605_5309174142492552_8145584480527716948_n-1.jpg.แลกเปลี่ยนญี่ปุ่น-0.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง