โรงเรียนเตรียมวิศวะ มจพ. ปฐมนิเทศ น.ศ.ใหม่ ปีการศึกษา 2566

Modern-Coming-Soon-Announcement-Free-Facebook-Post-0.jpg 379485.jpg.2-1.jpg

รศ.ดร.สมภพ ทองปลิว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วย ผศ.ดร.เสาวคนธ์ คุณวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน กล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนใหม่ และแนะนำคณะผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา
กิจกรรมประกอบด้วย การแนะนำข้อมูลของโรงเรียนเตียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน การบรรยายเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอน และการประเมินผลของโรงเรียน ฯ โดย ผศ.ดร.ทศพร แก้ววิจิตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ตลอดจนแนะนำข้อมูลด้านระเบียบวินัยและกิจกรรมของนักเรียนโดยอจารย์ วราพงศ์ ไกรชมสม รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน และ อาจารย์ณัฐพล ปัญญาหลวง ผู้ช่วยผู้อำนวยฝ่ายกิจการนักเรียน ทั้งนี้ มีนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 611 คน ประกอบด้วย3 สาขา ได้แก่ สาขาเครื่องกล สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาโยธา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มจพ.

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: pr

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง