โฉมหน้าเยาวชนคนเก่ง คว้ารางวัล จากการแข่งขันการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน “PBL”

GM-ม.ปลาย-ที่-1.jpg.1-1.jpg GM-ม.ต้น-ที่-1.2jpg-0.jpg

การแข่งขันการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน Problem-based learning (PBL) Thailand Green Mech contest 2023 เมื่อที่ 27 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดการแข่งขันที่เฟ้นหาสุดยอดเยาวชนที่ใช้กระบวนการคิดในเชิงวิศวกรรมพื้นฐาน และส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ รูปแบบของ STEAM Education เน้นการพัฒนาพลังงานสะอาดที่ยั่งยืน ตลอดทั้งการเรียนรู้การจำลองเหตุกาณ์ โดยมีทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกทั้งสิ้น 31 ทีม รายละเอียดดังนี้
ทีม BRN. Saving The Earth Mission โรงเรียนวัดบางรักน้อย คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภท Green Mech Advance (GM) ระดับประถมศึกษา ทีม Temrak Clean Energy โรงเรียนเต็มรักศึกษา คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภท Green Mech Advance (GM) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ทีม SK SPACE WAY โรงเรียนสระแก้ว คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภท Green Mech Advance (GM) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน 2023 World Green Mech Contests ระดับนานาชาติ ณ เมืองไทจง ประเทศไต้หวัน ตั๋วเครื่องบิน พร้อม ที่พักอาหาร และทัศนศึกษา จำนวน 3 วัน 4 คืน จำนวน 6 คน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 177,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัล และประกาศนียบัตร
ทีม SYB Robot โรงเรียนสามแยกบางคูลัด (จั่นเพชรวิทยาคาร) คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภท Robot For Mission (R4M) ระดับประถมศึกษา ทีม SK Play All Time โรงเรียนสระแก้ว คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภท Robot For Mission (R4M) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทีม SK MAGUIRE โรงเรียนสระแก้ว คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภท Robot For Mission (R4M) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และทีม PSP Green ll โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ศรีนครินทร วิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภท Green Mech JR. Science
รางวัลอื่น ๆ ได้แก่ 1) ประเภท Green Mech Advance (GM) 2) ประเภท Robot For Mission (R4M) และ 3) ประเภท Green Mech JR. Science ในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมเงินรางวัล เหรียญรางวัล และประกาศนียบัตร ทั้งนี้ ในแต่ละระดับการแข่งขัน ทีมชนะเลิศ การแข่งขันการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน Problem-based learning (PBL) Thailand Green Mech Contest จะได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันที่ประเทศไต้หวัน ในวันที่ 3 สิงหาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: pr

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง