แนะนำเพจ ศูนย์คลังข้อมูลกฎหมายการศึกษาและอุตสาหกรรม มจพ.

picเพจ-01.66.jpg

ศูนย์คลังข้อมูลกฎหมายการศึกษาและอุตสาหกรรม มจพ. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อนุมัติการจัดตั้งศูนย์คลังข้อมูลกฎหมายการศึกษาและอุตสาหกรรม (Education Law and Industry Resources Information Center) หรือ ELIC โดยสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ภายใต้สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มีบุคลากรซึ่งเป็นคณะทำงาน จำนวน 10 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา งานวิจัย งานบริการวิชาการตามภารกิจของการอุดมศึกษา และเพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษา ค้นคว้า โดยได้จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารสนับสนุนตามองค์ประกอบของศูนย์คลังข้อมูลกฎหมายการศึกษาและอุตสาหกรรม ประกอบไปด้วย 6 กลุ่ม
ได้แก่ 1) กฎหมายการศึกษา 2) กฎหมายธรกิจอุตสาหกรรม 3) กฎหมายแรงงาน 4) กฎหมายพระราชบัญญัติทางคอมพิวเตอร์ 5) กฎหมายสิ่งแวดล้อม และ 6) กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
อย่างไรก็ตาม สามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ และกด Like & Share เพจELIC ศูนย์คลังข้อมูลกฎหมายการศึกษาและอุตสาหกรรม มจพ.
https://www.facebook.com/elic.kmutnb หรือเว็บไซต์ www.ELIC.KMUTNB.AC.TH

#elicชวนรู้ แนะนำเพจ ศูนย์คลังข้อมูลกฎหมายการศึกษาและอุตสาหกรรม มจพ.
#ศูนย์คลังข้อมูลกฎหมายการศึกษาและอุตสาหกรรม มจพ.
#www.ELIC.KMUTNB.AC.TH
#elicKMUTNB

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: prkmutnb

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง