เยาวชนพลังร่วมและแนวร่วมจัดการน้ำ” เนื่องในวันน้ำโลกประจำปี 2566

“Accelerating Change” หรือ “เร่งการเปลี่ยนแปลง” คือประเด็นสำคัญที่องค์การสหประชาชาติกำหนดเนื่องในวันน้ำโลก ประจำปี 2566 (วันน้ำโลก 22 มีนาคม ของทุกปี) โดยรณรงค์ให้ “Be the change you want to see in the world.” หรือ “ร่วมกันเปลี่ยนแปลง สิ่งที่คุณ อยากเห็น ในโลกใบนี้” เพื่อให้ประเทศสมาชิกและพลเมืองร่วมกันเร่งการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านน้ำและสุขาภิบาล หรือ SDG6 : Clean Water & Sanitation
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นหน่วยงานกลางจัดกิจกรรมเนื่องในวันน้ำโลก ซึ่งในปี2566 นี้ จะจัดกิจกรรมตั้งแต่วันน้ำโลก 22 มีนาคม ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2566 โดยมุ่ง

  1. สื่อสารการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมกัน “เร่งการเปลี่ยนแปลง”
  2. แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสนับสนุนให้เกิด “เยาวชนพลังร่วมและแนวร่วมจัดการน้ำ” พัฒนาโมเดลและขับเคลื่อนการพัฒนาน้ำดื่มน้ำใช้ที่ได้มาตรฐาน และความร่วมมือใช้น้ำอย่างประหยัด ในบ้าน สถานศึกษา และชุมชน
  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ด้วยการจัดงาน “ความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรน้ำ” เพื่อนำเสนอต้นแบบความร่วมมือและการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนา ต่อยอด และขยายผล ซึ่งจะจัดในเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งรวมถึงโมเดลของเยาวชนที่จะร่วมพัฒนาขึ้น

กิจกรรม “เยาวชนพลังร่วมและแนวร่วมจัดการน้ำ” หรือค่ายออนไลน์ ได้ Kick off ในวันน้ำโลก 22 มีนาคม 2566 ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย โดยมีเยาวชนจากทุกภาคของประเทศเข้าร่วมประมาณ 250 คน ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ และ Facebook Live ของ สทนช. โดยมีนักวิชาการของ สทนช. และภาคีเครือข่ายร่วมสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาโมเดลและขับเคลื่อนการพัฒนาน้ำดื่มน้ำใช้ที่ได้มาตรฐาน และความร่วมมือใช้น้ำอย่างประหยัดโดยเยาวชน

ในช่วงการเปิดกิจกรรมฯ นายธนวัฒน์ พรหมโชติ ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ได้กล่าวต้อนรับเยาวชนและกล่าวว่าน้ำเป็นทรัพยากรสำคัญ เด็กและเยาวชนเป็นผู้ใช้น้ำทั้งในปัจจุบันและอนาคต การได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ สทนช. เป็นโอกาสให้เยาวชนเข้าใจและรับทราบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับน้ำ ร่วมวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไข และพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่มีความไม่แน่นอน โดยสภาเด็กและเยาวชนภาคจะร่วมขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ ร่วมกับ สทนช. อย่างต่อเนื่อง

นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ รองเลขาธิการ สทนช. ได้กล่าวเปิดกิจกรรมฯ และขอบคุณเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ ออนไลน์กับ สทนช. เพื่อพัฒนาโมเดลหรือพื้นที่ต้นแบบการขับเคลื่อนการพัฒนาน้ำดื่มน้ำใช้ที่ได้มาตรฐาน และความร่วมมือใช้น้ำอย่างประหยัด ที่สามารถขยายผลต่อเนื่องไปยังครอบครัว และชุมชน โดย สทนช. จะสนับสนุนและติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง และเชิญชวนทุกภาคส่วนสนับสนุนการพัฒนาโมเดลและการขับเคลื่อนของเยาวชน

สำหรับกิจกรรม Kick off ในครั้งนี้ ดร.วรวรรณ นาคบรรพต กองส่งเสริมองค์ความรู้และความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร สทนช. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเยาวชนเกี่ยวกับกิจกรรมของมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมกับน้ำ พร้อมทั้งแนะนำกระบวนการคิดวิเคราะห์และวางแผนการทำงานที่สามารถนำไปใช้ในการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ในช่วงการแบ่งกลุ่มเยาวชนและที่ปรึกษาจาก สทนช. เป็น 4 ภาค เพื่อระดมความคิดเห็น มีการกำหนดโจทย์ 2 ข้อ ได้แก่ (1) ปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนในภาคของเรา และ (2) ปัญหาเรื่องน้ำของภาคเรา เรามีส่วนร่วมขับเคลื่อนได้อย่างไร โดยเยาวชนอยากเห็นร่วมกัน คือ มีน้ำสะอาดและพอเพียงสำหรับทุกคน และน้ำประปาดื่มได้ โดยสามารถสรุปประเด็นจากการแบ่งกลุ่ม 4 ภาค ได้ดังนี้

ภาคเหนือ ปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนที่สุดคือ ประปาหมู่บ้านไม่ได้มาตรฐาน การปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ไม่มีความรู้ในการจัดการบ่อน้ำบาดาล ขาดองค์ความรู้ในการอนุรักษ์น้ำ และนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ โดยเยาวชนจะขับเคลื่อนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อบริหารจัดน้ำคุณภาพน้ำที่ดีขึ้น ซึ่งต้องการให้ สทนช. สนับสนุน

ภาคกลาง ปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนที่สุดคือ มีน้ำเสีย น้ำท่วม น้ำแล้ง และน้ำเค็ม โดยเยาวชนต้องการขับเคลื่อนการตั้งกลุ่มเยาวชนด้านการจัดการน้ำ และต้องการให้ สทนช. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมขับเคลื่อนและแก้ไข

ภาคอีสาน ปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนที่สุดคือน้ำแล้ง น้ำเสีย และน้ำท่วม โดยเยาวชนต้องการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้นำชุมชน และต้องการให้ สทนช. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมขับเคลื่อนและแก้ไข

ภาคใต้ ปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนที่สุดคือให้เยาวชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยเยาวชนต้องการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้วยการตั้งสมัชชาเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม โดยสร้างเครือข่ายระดับอำเภอ

โดยหลังจากกิจกรรม Kick off สทนช. และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย จะร่วมกันสนับสนุน และติดตามการทำงาน เพื่อพิจารณาเลือกโมเดลหรือต้นแบบการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งจะดำเนินการควบคู่กับการจัดกิจกรรม Roadshow ในสถานศึกษา 4 ภาค เพื่อพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของสถานศึกษา โดยโมเดลและพื้นที่ต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกจะนำเสนอผลงานในการจัดงาน “ความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ” เพื่อการพัฒนา ต่อยอด และขยายผล ซึ่งจะจัดในเดือนสิงหาคม 2566 ทั้งนี้ เยาวชน สถานบันการศึกษา และหน่วยงานที่สนใจ สามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมองค์ความรู้และความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร สทนช. โทรศัพท์ 02-5541800 ต่อ 1521

บรรยากาศกิจกรรม “เยาวชนพลังร่วมและแนวร่วมจัดการน้ำ” : https://fb.watch/ju9sicJ1Xs/
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.onwr.go.th / www.facebook.com/onwrnews