อีกก้าวของการพัฒนาศักยภาพช่างแอร์ไทย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เดินหน้าเทรนช่างแอร์แก้โลกร้อน เชิญชวนสมัครฝึกอบรม “ฟรี” ไม่มีค่าใช่จ่าย

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เร่งพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศ หลักสูตร ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง โดยการสนับสนุนเครื่องมือ/อุปกรณ์ฝึกอบรมช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน โดยยึดหลักการทำงานตามแนวทางประชารัฐ เน้นการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เร่งพัฒนายกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้ ความสามารถ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา โดยครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนต่อยอดการทำงานร่วมกัน เพื่อพัฒนายกระดับขีดความสามารถให้แก่แรงงานฝีมือในสาขาช่างเครื่องปรับอากาศ ให้เท่าทันเทคโนโลยีและกระแสความเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศโลก รองรับการฝึกอบรมช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 การฝึกอบรมช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 นอกจากเป็นการพัฒนาช่างให้มีความรู้ ความสามารถ และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 แล้ว ยังเป็นการสนับสนุนภารกิจของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ดำเนินโครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอฟลูออโรคาร์บอน (HCFC) ของประเทศไทย ในการสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตเครื่องปรับอากาศให้ปรับเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีทำความเย็นที่ใช้สาร HFC-32 แทนสาร HCFC หรือ R-22 ซึ่งช่วยลดการทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน ประหยัดพลังงาน และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศโลก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงตั้งเป้าหมายระยะเวลา 3 ปี จัดฝึกอบรมหลักสูตรช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 (ระยะเวลาการฝึกอบรม 30 ชั่วโมง) เน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นช่างอิสระหรือช่างในสถานประกอบกิจการ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้รับเป้าหมายในการดำเนินการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 – 2566 จำนวน 20 รุ่น/รุ่นละ 20 คน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ให้แก่ศูนย์ฝึกอบรมภายใต้โครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน ระยะที่ 2 กับกลุ่มเป้าหมาย ช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ หรือผู้สนใจประกอบอาชีพช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ฝึกอบรม หลักสูตร ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ไปแล้ว จำนวน 4 รุ่น 80 คน และมีแผนดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อีกจำนวน 16 รุ่น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศที่มีความสนใจจะพัฒนาศักยภาพแรงงาน มาสมัครฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย อีกทั้งผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม จะได้รับการเครื่องมือ/อุปกรณ์ช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยการสนับสนุนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป
ทั้งนี้สามารถสมัครฝึกอบรมได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 08 9635 5488
อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.dsd.go.th/Lamphun/Region/ShowACT/86910?region_id=37

LINE0401.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง