Lazada

อว. ลงพื้นที่ ม.พะเยา ตรวจเยี่ยม “โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่”

อว. ลงพื้นที่ ม.พะเยา ตรวจเยี่ยม “โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่”

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ ผู้บริหาร และคณาจารย์ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา นายดนุช ตันเทอดทิตย์ ประธานอนุกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร และคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4,0 และรับฟังการรายงานผลการดำเนินโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ฯ ของมหาวิทยาลัย ประเภท Non-Degree และประเภท Degree ณ ห้องประชุม Active Learning อาคารเรียนรวมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการเรียนในยุคปัจจุบันที่ต้องมีความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ทั้งแบบ Soft Skill และ Hard Skill เราจึงมุ่งเน้นการปลูกฝังทัศนคติของการไม่หยุดเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) รวมถึงไม่ยึดติดกับสิ่งที่เคยเรียนรู้มาก่อน เพราะโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การสอนและสร้างให้นิสิตสามารถอยู่ได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สิ่งที่ได้ตามมาคือ นิสิตเกิดการเรียนรู้ ปรับตัวได้ตามสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงเป็นเป้าหมายของการได้เข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายดนุช ตันเทอดทิตย์ ได้กล่าวถึง นโยบายการผลิตกำลังคนของ อว. โดยได้ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยและเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเรียนการสอนทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ทั้งแบบ Soft Skill และ Hard Skill เพื่อให้มีทักษะและสมรรถนะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้มีความสามารถในการทำงานได้หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน และตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ
จากนั้น ประธานอนุกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร กล่าวถึง นโยบายการผลิตกำลังคนในโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ จัดทำขึ้นเพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานสัดส่วนของวิชาการและวิชาชีพอย่างลงตัว สร้างโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้เรียนรู้การปฏิบัติงานจริงที่ตรงกับความต้องการตลาดแรงงาน พร้อมเพิ่มอาชีพให้คนวัยทำงาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning)
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทยตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 จำนวน 5 หลักสูตร แบ่งเป็นประเภท Degree และ ประเภท Non-Degree ดังนี้
ประเภท Degree จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชอฟต์แวร์
2. โครงการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่กำลังคนพันธุ์ใหม่ที่มีสมรรถนะสูง
ประเภท Non-Degree จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเกษตรสู่ Smart farming
2. หลักสูตรนักแปรรูปเนื้อสัตว์อัจฉริยะ (Smart Meat Processors)
3. หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารแบบบูรณาการ สำหรับในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยพะเยาได้เข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประเภท Non-Degree เพิ่มเติมอีก 3 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรผู้ประกอบการเกษตรแม่นยำด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ
2. หลักสูตรนักเทคโนโลยีจัดการตลาดธุรกิจดิจิทัล สู่ Smart Marketing
3. หลักสูตรธุรกิจปลาสวยงามออนไลน์แบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม “โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่” มหาวิทยาลัยพะเยาในครั้งนี้ คณะผู้ตรวจเยี่ยม ฯ ได้สัมภาษณ์ตัวแทนนิสิต อาจารย์ และสถานประกอบการ เยี่ยมชมนิทรรศการ พร้อมรับฟังการนำเสนอโครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน (ประเภท Non-Degree) ซึ่งหลักสูตรใหม่ที่เกิดขึ้น จะสามารถผลิตนิสิตที่มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย มีทักษะสังคมและชีวิต (Social and Life Balance) ที่เป็นสากล มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตอบโจทย์ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ต่อไป