อบจ. ภูเก็ต กรมสบส.และเครือข่ายรัฐเอกชน 9 องค์กร ร่วมทำข้อตกลงเพื่อขับเคลื่อนภูเก็ตสู่การเป็น World health destination & Global wellness hub

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประธานในพิธีลงนามฯ บันทึกความร่วมมือ Thailand Partnership for World Health Destination and Global Wellness Hub ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 11.00 น. ณ โรงแรม JW Marriott Hotel Bangkok กล่าวว่า การยกระดับเศรษฐกิจเวลเนสเป็นวาระสำคัญของประเทศ กระทรวงสาธารณสุขในฐานะหน่วยงานพัฒนายุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพและตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเป็นสาขาหลักในการฟื้นฟูเศรษฐกิจระหว่างการระบาดและภายหลังการระบาดของโควิด-19 ได้มีความร่วมมือกับ 9 องค์กร ครบวงจรการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพ ทั้งด้านเทคโนโลยีการแพทย์-ด้านพัฒนาธุรกิจ sme-ชุมชน-ด้านสมรรนถะบุคลากร-เครือข่ายวิชาชีพระดับสูง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้ สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ ครอบครัวแห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยวไทยวิถีใหม่ และคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives ในการร่วมมือขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติการ ยกระดับเศรษฐกิจสุขภาพวิถีใหม่ โดยนำร่องที่จังหวัดภูเก็ต เมือง flagship ที่จะขยายไปสู่เขตเศรษฐกิจเวลเนสอันดามัน (Andaman Wellness Corridor) หรือ AWC ดึงดูดกลุ่มตลาด Medical- Wellness ด้วย
นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวขอบคุณในความร่วมมือครั้งนี้ และย้ำว่าภูเก็ตยังคงเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยว แต่เมื่อโควิคคลี่คลายลง เราได้เตรียมยกระดับรองรับตลาดนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยร่วมมือกับภาคเอกชนสร้างแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพ เช่น กลุ่ม Wellness-Medical tourism เรามี รพ.อบจ.ที่มีความพร้อม ทรัพยากรคน-การท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ ที่สำคัญเรามองความสมดุลย์-ยั่งยืน ปูโครงสร้างสาธารณสุข ดิจิทัลเฮลท์ ให้แก่ชุมชนคนภูเก็ต Phuket First รวมทั้ง การกระจายโอกาส-รายได้ไปยังลูกหลานคนภูเก็ตได้ประโยชน์อย่างทั่วถึงเป็น Inclusive Growth และรองรับพลเมืองโลกได้อย่างสมดุล
ท้ายนี้ท่านอธิบดีสบส. เสริมว่า ประเทศไทยเราต้องรุกเร็วและมั่นคง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสุขภาพวิถีใหม่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือ BCG Economy โดยความร่วมมืออย่างครบวงจรครั้งนี้จะเป็นกลไกสำคัญ หรือ โมเดลที่สามารถขยายผล satellite ไปยังเมืองหลักๆ ปักหมุดการไปสู่ World Health Destination and Global Wellness Hub

———————————–
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ Tel : 0936405554 Email: nitathailand65@gmail.com

messageImage_16440258319030-0.jpg messageImage_1644025843356-1.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: Tel : 0936405554 Email: nitathailand65@gmail.com

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง